Hướng dẫn chương trình Mời bạn bè

 

1 . Sau khi bạn bè của bạn chấp nhận lời mời, mỗi khoản phí giao dịch (không tính phí Maker) mà họ tiêu hao sẽ tạo ra một tỷ lệ giảm phí tương ứng.

2、Khoản chiết khấu sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn dưới dạng USDT hoặc điểm. Cả hai tỷ lệ chiết khấu của USDT và điểm là 30%, tỷ lệ chiết khấu HT là 30%.

3、Khi người được mời sử dụng thẻ điểm để giao dịch, số tiền hoàn lại mà người mời thu được sẽ được tính bằng số điểm bằng nhau và được hoàn trả cho người mời; khi người được mời sử dụng HT để khấu trừ phí, số tiền hoàn lại sẽ được tính trên cơ sở phí thực tế và được hoàn trả cho người mời; khi người được mời thực hiện các giao dịch thẻ không có điểm mà không được khấu trừ HT, số tiền hoàn lại thực tế mà người mời nhận được sẽ được tính bằng USDT và được hoàn trả cho người mời.

4、Chiết khấu phí giao dịch của bạn bè được tính hàng ngày, đến tài khoản vào tối mỗi ngày; tiền chiết khấu(USDT hoặc thẻ điểm hoặc HT) = số tiền giao dịch thực tế * tỷ lệ phí * tỷ lệ chiết khấu.

5、Người mời được hưởng chiết khấu có hiệu lực trong suốt thời gian từ lúc người được mời bắt đầu đăng ký tài khoản để tính toán. Sau thời gian (730 ngày), bạn sẽ không được hưởng chiết khấu phí giao dịch của người được mời nữa.

6、Sàn giao dịch sẽ tính toán chuyển đổi thời gian thực USDT của loại tiền tương ứng theo giá thị trường sau mỗi 5 phút. Số tiền chiết khấu tùy thuộc vào số tiền chiết khấu thực tế.

7、Danh sách xếp hạng vào ngày 1 của tháng chỉ có thể xem dữ liệu của tháng trước.

8、Thời gian thanh toán hàng ngày là: 00:00, thời gian thanh toán là 10 giờ trước ngày hôm sau.

9、Phí nạp tiền và rút tiền, lãi suất ký quỹ không tham gia vào chương trình chiết khấu phí giao dịch.

10、Nếu người được mời vi phạm các quy tắc kiểm soát rủi ro, phí giao dịch sẽ không được trả lại cho người mời. Đồng thời, trạng thái lời mời của người được mời trở thành [không hợp lệ] và trạng thái của ghi chép chiết khấu được tạo sẽ trở thành [chiết khấu không hợp lệ].

11、Giới hạn chiết khấu của người được mời là% sUSDT (giá trị thẻ điểm là 1: 1 với USDT, HT là USDT theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch) và không có giới hạn trên cho số lượng người được mời.

Nếu chương trình có điều chỉnh, việc cập nhật sàn giao dịch toàn cầu của HTX sẽ được ưu tiên và quyền giải thích cuối cùng thuộc về HTX.