Introduction of Spot trading order types

Giao dịch giao ngay hỗ trợ 6 loại lệnh sau: lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh giới hạn dừng, lệnh kích hoạt, lệnh giới hạn nâng cao và lệnh trailing stop. Hai lệnh sau, lệnh giới hạn nâng cao và lệnh trailing stop, chỉ có sẵn trên API.

Lệnh giới hạn:

Lệnh giới hạn có nghĩa là người dùng đặt kích cỡ lệnh và giá chào mua cao nhất có thể chấp nhận được hoặc giá chào bán thấp nhất. Lệnh này được thực hiện chỉ khi giá thị trường giảm trong phạm vi giá của lệnh giới hạn.  

Giá chào mua cho lệnh giới hạn không được đặt cao hơn 110% mức giá mới nhất;

Giá chào mua cho lệnh giới hạn không được đặt thấp hơn 90% mức giá mới nhất.

Lệnh thị trường:

Lệnh thị trường có nghĩa là người dùng ngay lập tức thực hiện mua hoặc bán ở mức giá tối ưu trên thị trường hiện tại để thực hiện lệnh nhanh nhất. Lệnh thị trường sẽ không được thực hiện với giá cao hơn hoặc thấp hơn 10% so với giá thị trường mới nhất, lệnh thị trường sẽ tự động bị hủy khi giá vượt quá phạm vi đó.

Lệnh giới hạn dừng

Lệnh giới hạn dừng có nghĩa là người dùng đặt trước giá kích hoạt, giá đặt lệnh và kích cỡ lệnh. Khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh ở mức giá giới hạn và kích cỡ lệnh do người dùng đặt trước để giúp người dùng duy trì lợi nhuận hoặc giảm lỗ.   

Giá chào mua không được cao hơn 110% giá kích hoạt.

Giá chào bán không được thấp hơn 90% giá kích hoạt.      

Lệnh kích hoạt:

Lệnh kích hoạt nghĩa là người dùng đặt trước giá kích hoạt, giá đặt lệnh và kích cỡ lệnh. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh với giá đặt lệnh và kích cỡ lệnh do người dùng đặt trước.

1.     Lệnh kích hoạt hỗ trợ 2 loại lệnh, đó là "lệnh giới hạn" và "lệnh thị trường". Các chức năng liên quan đã được cung cấp cho giao dịch Giao ngay và giao dịch Ký quỹ (Tính năng Đặt lệnh ký quỹ bằng một cú nhấp chuột hiện chưa được hỗ trợ).

2. Trước khi kích hoạt lệnh kích hoạt, số tiền tương ứng với lệnh sẽ không bị đóng băng; nhưng sau khi được kích hoạt, các tài sản tương ứng với lệnh sẽ bị đóng băng.

3. Không nhất thiết phải kích hoạt lệnh kích hoạt. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá, số dư tài khoản, việc hủy niêm yết các cặp giao dịch, lỗi mạng hoặc nâng cấp hệ thống, v.v., lệnh kích hoạt có thể không được kích hoạt.

4. Không nhất thiết phải thực hiện lệnh kích hoạt, sau khi kích hoạt. Khi thị trường biến động mạnh và giá tăng hoặc giảm mạnh, lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường được kích hoạt bởi lệnh kích hoạt có thể không nhất thiết được thực thi do tác động của thị trường.

(1) Đối với lệnh giới hạn, lệnh kích hoạt sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn do người dùng đặt trước. Không có gì đảm bảo rằng lệnh sẽ được thực hiện, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thị trường khi đó. Nếu giá chào mua thấp hơn giá thị trường hiện tại, hoặc giá bán cao hơn giá thị trường hiện tại, lệnh sẽ được thực hiện theo giá thị trường.

(2) Đối với lệnh thị trường, lệnh kích hoạt sẽ được thực hiện theo giá thị trường hiện tại và kích cỡ lệnh do người dùng đặt trước. Không có gì đảm bảo rằng lệnh sẽ được thực hiện, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thị trường khi đó.

Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, lệnh sẽ được kích hoạt và sẽ được đặt.

Giá đặt lệnh: cụ thể là giá chào mua và giá bán theo loại lệnh đã chọn. Khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt, lệnh sẽ tự động được đặt ở mức giá đã đặt; nếu lệnh giới hạn được chọn, giá mà hệ thống tự động đặt lệnh sẽ là giá chào mua/giá chào bán; nếu lệnh thị trường được chọn, giá mà hệ thống tự động đặt lệnh sẽ là giá thị trường sau đó khi lệnh được kích hoạt.

Kích cỡ lệnh kích cỡ lệnh sau khi lệnh kích hoạt được kích hoạt; nếu lệnh giới hạn được chọn, kích cỡ sẽ là số lượng mua/bán do người dùng đặt; nếu lệnh thị trường được chọn, kích cỡ sẽ là tổng số tiền mua/bán do người dùng đặt khi mua/bán.

Lệnh giới hạn nâng cao:

Đối với lệnh giới hạn, có 3 chính sách về việc thực thi lệnh: "Maker-only (Post only)” (Chỉ đặt lệnh), "Fill all or Cancel all (Fill Or Kill)” (Thực thi toàn bộ hoặc hủy toàn bộ), "Fill immediately and cancel the remained (Immediate or Cancel)” (Thực thi ngay lập tức hoặc hủy bỏ phần còn lại); Khi một chính sách thực thi không được chọn, lệnh giới hạn sẽ "luôn hợp lệ" theo mặc định.

Lệnh Maker-only (Post only) sẽ không được thực thi vào thị trường ngay lập tức. Nếu lệnh này được thực thi ngay lập tức bởi một lệnh hiện có, lệnh đó sẽ bị hủy để đảm bảo rằng người dùng sẽ luôn là một Người đặt lệnh.

Lệnh IOC, nếu không được thực thi ngay vào thị trường, phần chưa được thực thi sẽ bị hủy ngay lập tức.

Lệnh FOK, nếu không được thực thi đầy đủ, sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn ngay lập tức.

Lệnh Trailing order

Lệnh Trailing order đề cập đến chiến lược gửi một lệnh đặt trước vào thị trường trong trường hợp thị trường có sự điều chỉnh lớn. Khi giá thị trường của hợp đồng đáp ứng các điều kiện kích hoạt và tỷ lệ điều chỉnh do người dùng đặt, chiến lược đó sẽ được kích hoạt để đặt lệnh giới hạn ở mức giá do người dùng đặt (Giá N tối ưu, Giá công thức). Các kịch bản chính là mua khi giá chạm mức hỗ trợ và tăng trở lại hoặc bán khi giá chạm mức kháng cự và giảm.

Giá kích hoạt: một trong những điều kiện xác định mức kích hoạt của chiến lược. Nếu muốn mua, điều kiện tiên quyết phải là: giá kích hoạt < giá mới nhất; Nếu muốn bán, điều kiện tiên quyết phải là: giá kích hoạt > giá mới nhất.

Tỷ lệ điều chỉnh: một trong những điều kiện xác định kích hoạt của chiến lược. Tỷ lệ điều chỉnh phải lớn hơn 0% và không cao hơn 5%. Độ chính xác phải là 1 chữ số thập phân của phần trăm, ví dụ: 1,1%.

Loại lệnh (Giá N tối ưu, Giá công thức): loại báo giá của lệnh giới hạn sau khi chiến lược được kích hoạt.

Loại lệnh (Giá N tối ưu, Giá công thức): loại giá của lệnh giới hạn sau khi chiến lược được kích hoạt.

Hướng đặt lệnh: hướng mua hoặc bán của lệnh giới hạn sau khi chiến lược được kích hoạt.

Giá công thức: giá của lệnh giới hạn được đặt trên thị trường bằng cách nhân giá thấp nhất trên thị trường với (1 + tỷ lệ điều chỉnh) hoặc giá cao nhất trên thị trường với (1 - tỷ lệ điều chỉnh) sau khi lệnh theo dõi được kích hoạt thành công.

Giá thấp nhất (cao nhất): Giá thấp nhất (cao nhất) trên thị trường sau khi chiến lược được đặt cho người dùng cho đến khi chiến lược được kích hoạt.

 

Điều kiện kích hoạt:

Lệnh mua phải đáp ứng các điều kiện: giá kích hoạt ≥ giá tối thiểu và giá tối thiểu * (1 + tỷ lệ điều chỉnh) ≤ giá thị trường mới nhất

Lệnh bán phải đáp ứng các điều kiện: giá xác nhận ≤ giá cao nhất và giá cao nhất * (1- tỷ lệ điều chỉnh) ≥ giá thị trường mới nhất