Khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh định kỳ là nơi những người tham gia thị trường có cơ hội đặt lệnh mua hoặc bán với giá đặt mua hoặc giá bán cụ thể, sau đó các lệnh này được ghép lại với nhau và khớp theo những khoảng thời gian xác định trước. Mục đích là để cho phép những người tham gia thị trường đặt lệnh với giá mua hoặc bán của họ trước khi token mới có sẵn trên sổ lệnh Exchange và trước khi Giá mở cho các cặp giao dịch mới được tạo. Hệ thống xử lý giao dịch xác định giá chuẩn (hoặc Giá mở) bằng cách ưu tiên các lệnh sử dụng giá mua/bán và thời gian đặt, đồng thời đáp ứng ba điều kiện sau:

1. Tối đa hóa khối lượng giao dịch.

2. Thực hiện thành công tất cả các lệnh mua có giá trên điểm chuẩn và lệnh bán có giá dưới điểm chuẩn (giao dịch đã đóng).

3. Thực hiện thành công lệnh mua hoặc lệnh bán có giá bằng điểm chuẩn (giao dịch đã đóng).

 

Giá chuẩn nói trên sẽ được xác định là Giá thu hồi và được hiển thị cho tất cả mọi người. Trong đấu giá cuộc gọi, quá trình tạo Giá thu hồi hoàn toàn tự động. Quá trình và giá này được gọi là Khớp lệnh định kỳ và Giá thu hồi, tương ứng.

Khớp lệnh định kỳ  trên HTX bao gồm hai phiên:

1. Phiên I: Cả vị thế và hủy bỏ được cho phép

2. Phiên II: Chỉ cho phép vị thế. Không được phép hủy bỏ.