Scan to download App
View all
Language
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Currency
Đăng nhập

01 Nhận Liên kết Giới thiệu

Nhận liên kết giới thiệu, mã giới thiệu hoặc mã QR dành riêng cho bạn trên trang Giới thiệu

02 Chia sẻ Liên kết Giới thiệu với Bạn bè

Chia sẻ liên kết giới thiệu, mã giới thiệu hoặc mã QR với bạn bè và trên nền tảng truyền thông xã hội của bạn

03 Cùng nhau Làm giàu

Kiếm tới 30% chiết khấu hoa hồng cho giao dịch của bạn bè

Xem quy tắc giới thiệu

Trở thành KOL để tận hưởng 60% hoa hồngTìm hiểu thêm