Thông báo về việc xóa các kênh WebSocket v1 vào ngày 28/02/2021

Thân gửi người dùng HTX,

HTX sẽ xóa tất cả nội dung và kênh WebSocket v1 (wss: //api.huobi.pro/ws/v1 và wss: //api-aws.huobi.pro/ws/v1) vào ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC + 8) để đảm bảo dịch vụ được ổn định và hiệu quả hơn, bao gồm kênh Đăng ký cập nhật tài khoản, kênh Đăng ký cập nhật đơn hàng, kênh Yêu cầu dữ liệu số dư của người dùng, kênh Yêu cầu lịch sử đặt lệnh và kênh Yêu cầu ID đơn đặt hàng.

Vui lòng bắt đầu chuyển sang Nội dung và Đặt lệnh WebSocket v2 khi bạn đọc thông báo này, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào do thay đổi này gây ra.

Nếu bạn là lần đầu tiên sử dụng WebSocket v2, bạn có thể tham khảo API Explorer hoặc SDK của chúng tôi.

Ngày có hiệu lực: ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC + 8)

Vui lòng kiểm tra thông tin API của HTX để biết thêm chi tiết.

 HTX                                                                                                                                             Ngày 14 tháng 1 năm 2021