HTX sẽ hỗ trợ một chủ đề đăng ký mới trong API Websocket có tên là “BBO”

Người dùng API kính mến!

Kể từ ngày thông báo này có hiệu lực, HTX sẽ hỗ trợ một chủ đề đăng ký mới trong API Websocket: BBO (Giá thầu / Ưu đãi tốt nhất) được đánh dấu bằng nguồn cấp dữ liệu. Chủ đề này đẩy cuốn sách đặt hàng cấp cao nhất mới nhất bất cứ khi nào nó được cập nhật.

Ngày có hiệu lực: ngày 20 tháng 9 năm 2019 (GMT + 8)
Tất cả các thay đổi sẽ được cập nhật trên 【API Docs】

HTX
Ngày 19 tháng 9 năm 2019