Các loại phí trong ETP

  1. Phí quản lý

Phí quản lý sẽ được thu vào lúc 23:55 (GMT + 8) hàng ngày, phí này sẽ hiển thị trong giá trị ròng của sản phẩm ETP. Nếu người dùng không giữ vị thế tại thời điểm này thì sẽ không chịu chi phí chiết khấu giá trị ròng tại thời điểm đó.

Phí quản lý = giá trị ròng * Cổ phần nắm giữ ETP * tỷ lệ phí quản lý

  1. Phí giao dịch

Tỷ lệ phí giao dịch của ETP giống như tỷ lệ phí giao dịch giao ngay của người dùng.

  1. Phí đăng ký và quy đổi

Các giao dịch mua và quy đổi hỗ trợ của ETP và chi phí mua hoặc quy đổi được trả lại dựa trên kết quả giao dịch thực tế của các tài sản cơ bản. Nó có các đặc điểm về thời gian không chắc chắn và không chắc chắn về chi phí. Bạn nên tham gia đổi thưởng cẩn thận.

Đăng ký và đổi ETP yêu cầu thanh toán phí đăng ký hoặc phí quy đổi. Phí đăng ký được tính dựa trên tỷ lệ đăng ký, số lượng đăng ký và chi phí đăng ký; Phí quy đổi được tính dựa trên tỷ lệ quy đổi, số lượng quy đổi và chi phí quy đổi.

Đó là:

Phí đăng ký = Tỷ lệ phí đăng ký * Số lượng đăng ký * Chi phí đăng ký

Phí quy đổi = Tỷ lệ phí quy đổi * Số lượng quy đổi * Chi phí quy đổi

Yêu cầu xác thực danh tính:

Do luật pháp và quy định địa phương, các quốc gia và khu vực sau đây tạm thời không thể giao dịch các sản phẩm ETP, bao gồm Belarus, Myanmar, Congo, Cuba, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Iran, Iraq, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Syria và Hoa Kỳ Zimbabwe