HTX Ra mắt "Kế hoạch Hàng nghìn Công dân Tham gia HTX DAO" - Quy đổi Gấp đôi Token HTX

Để hỗ trợ quảng bá HTX DAO, HTX rất vui giới thiệu "Kế hoạch Hàng nghìn Công dân Tham gia HTX DAO", nhằm tạo điều kiện tiếp cận tổ chức phi tập trung HTX DAO cho nhiều người dùng thông thường hơn.

 

Thời gian Sự kiện: 18:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 1 năm 2024 - 18:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 1 năm 2024

 

Quy tắc Sự kiện:

1. 2.024 suất Công dân Tham gia HTX DAO được mở cho tất cả người dùng.

2. Mua một Thẻ HTX DAO cho Công dân với 50 USDT sẽ đủ điều kiện tham gia kế hoạch này.

3. Sau khi mua thành công, người dùng tham gia cần chia sẻ áp phích sự kiện trên tài khoản X (Twitter) của họ, đề cập đến @HTX_DAO.

4. 2.024 người dùng tham gia đầu tiên đáp ứng những yêu cầu mua và chia sẻ trong sự kiện sẽ nhận token HTX trị giá 100 USDT.

 

Lưu ý:

1. Cả mua Thẻ HTX DAO cho Công dân và chia sẻ áp phích sự kiện trên X (Twitter) với @HTX DAO được đề cập đều phải được hoàn thành trong sự kiện. Những người dùng tham gia không thực hiện chia sẻ áp phích theo yêu cầu sẽ chỉ nhận token HTX trị giá 50 USDT.

2. Sự kiện sẽ kết thúc trước thời hạn, nếu 2.024 Thẻ HTX DAO cho Công dân bán hết.

3. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.

Là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được triển khai đa chuỗi, HTX DAO thể hiện cách tiếp cận quản trị sáng tạo. Không giống các cấu trúc doanh nghiệp truyền thống, áp dụng một cơ cấu quản trị phi tập trung bao gồm một nhóm đa dạng, cùng cam kết vì thành công của tổ chức này.