Về Đưa Token của HTX DAO vào Tính toán Rocket

Kính gửi người dùng HTX,

HTX rất vui thông báo về niêm yết token của HTX DAO ($HTX) sắp tới. Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của bạn, $HTX sẽ được đưa vào tính toán Rocket như một quyền lợi.

Chi tiết như sau:

Từ ngày 23 tháng 1 năm 2024, lúc 23:00:00 (UTC+7) đến ngày 2 tháng 2 năm 2024, lúc 23:00:00 (UTC+7), người dùng nắm giữ $HTX sẽ

  • nhận Rocket được tăng cường của bạn, cụ thể là giá trị USDT tài sản $HTX của bạn (theo giá đóng cửa $HTX hàng ngày trên sàn giao dịch Poloniex) * 3 sẽ được tính vào tính toán Rocket hàng ngày của bạn.

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2024, lúc 23:00:00 (UTC+7), người dùng nắm giữ $HTX sẽ

  • nhận Rocket được tăng cường của bạn, cụ thể là giá trị USDT tài sản $HTX của bạn (theo giá đóng cửa $HTX hàng ngày trên sàn giao dịch HTX) * 3 sẽ được tính vào tính toán Rocket hàng ngày của bạn.

 

Xem Rocket của tôi>>

Nhận giá $HTX trên Poloniex>>

 

Giới thiệu về HTX DAO và $HTX

HTX Công bố Hợp tác Chiến lược với HTX DAO

Website chính thức của HTX DAO: https://www.htxdao.com

Hỗ trợ HTX DAO: [email protected]

Kinh doanh HTX DAO: [email protected]

 

Đội ngũ HTX

Ngày 23 tháng 1 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.