Hướng dẫn sử dụng hợp đồng vĩnh viễn

Link HTX Futures mới nhất : Nền tảng giao dịch Futures Crypto | HTX Futures

Giới thiệu Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn

Cách tham gia sử dụng Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn

Làm thế nào để nạp tiền và rút tiền trong Hợp đồng vĩnh viễn?

Làm thế nào để mở / đóng vị thế Hợp đồng vĩnh viễn trên HTX?

 

 

Join us through:

WeChat: dm20203

QQ Group:1083210627

Telegram:https://t.me/HTXFutures_en

Twitter: https://twitter.com/HTXDM_Futures

HTX Futures Official Media Authenticator please click here>>>