Tập 3:Cách gửi và rút tiền trên HTX Futures

Link HTX Futures mới nhất : https://www.huobi.com/vi-vi/futures/