Tập 1:Đăng ký tài khoản trên HTX Futures như thế nào?

Link HTX Futures mới nhất : https://www.huobi.com/vi-vi/futures/