Hoàn thành Nhiệm vụ để Kiếm Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai Nhận tới 25 USDT

Phân phối Phần thưởng:

1. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ trong mỗi chu kỳ, phần thưởng sẽ phát hành vào Thứ Năm cùng tuần.

2. Người tham gia cần hoàn thành xác minh KYC C3 để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

3. Phần thưởng dùng thử tương lai có thể dùng để khấu trừ chi phí giao dịch cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDT-M ở chế độ ký quỹ chéo và hợp đồng tương lai kỳ hạn, gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Không thể chuyển phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai ra khỏi tài khoản USDT-M của bạn. Phần thưởng dùng thử chưa sử dụng sẽ bị mất nếu bạn chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản USDT-M trước khi sử dụng hết phần thưởng dùng thử.

 

Quy tắc Nhiệm vụ Giao dịch:

1. Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 16 tháng 6 năm 2023 - 19:00 (UTC+7) ngày 27 tháng 7 năm 2023

2. Trong thời gian sự kiện, mỗi Thứ Sáu lúc 00:00:00 (UTC+8) đến Thứ Tư tuần sau lúc 23:59:59 (UTC+8) tạo thành một chu kỳ. Trong chu kỳ này, nếu bạn tích lũy tổng 5.000 USDT trong các giao dịch hợp đồng tương lai, thì bạn có thể nhận phần thưởng airdrop dùng thử hợp đồng tương lai 5 USDT vào Thứ Năm cùng tuần. 100% cơ hội chiến thắng!

3. Không cần đăng ký cho sự kiện này. Theo mặc định tất cả người dùng sẽ tự động thêm vào sự kiện này.

4. Trong thời gian sự kiện, người tham gia có thể tham gia mỗi chu kỳ và nhận phần thưởng.

5. Người dùng cần hoàn thành xác minh KYC C3 trước khi phần thưởng được phân phối để đủ điều kiện nhận phần thưởng sự kiện.

6. Market maker và người dùng tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

7. Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản Dịch vụ HTX.

8. HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia vào hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.

9. HTX có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện của sự kiện này mà không cần thông báo trước.

10. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.