Giới thiệu về NewList HTX

NewList HTX là gì?

Giống như những sản phẩm PrimeEarn, những sản phẩm HTX NewList cung cấp cơ hội đầu tư vào token mới được niêm yết trong thời gian giới hạn và có ngày quy đổi xác định trước và kỳ hạn cố định.

Làm cách nào tôi có thể quy đổi tài sản từ những sản phẩm NewList sau khi đáo hạn?

Hiện tại, những sản phẩm của NewList HTX hỗ trợ quy đổi tự động khi đáo hạn và tài sản quy đổi sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay HTX của bạn.

Làm thế nào để đăng ký những sản phẩm NewList?

1. Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn, bấm vào Earn > HTX Earn

2. Bấm vào NewList để chọn token yêu thích của bạn và bấm vào Đăng ký để bắt đầu.

Làm thế nào để được tính lãi và được phân phối?  

Lãi hàng ngày = Tài sản đã nạp * APY / 365

Lợi nhuận cố định tính bằng cách sử dụng lãi suất đơn giản. APY của một sản phẩm cập nhật hàng ngày và tuân theo tỷ giá vào ngày bạn nạp tài sản của bạn. Lợi nhuận được tính bắt đầu từ Ngày T+1 (ngày sau khi bạn nạp tài sản của bạn). Vui lòng lưu ý rằng lợi nhuận từ sản phẩm NewList sẽ phân phối một lần vào hôm sau sau khi sản phẩm đáo hạn.

Sản phẩm NewList Giới hạn Đăng ký Tối đa

Mỗi token trên NewList có giới hạn đăng ký tối đa. Khi đạt đến giới hạn, hệ thống sẽ không chấp nhận đăng ký nữa.

  • Các giới hạn được cài đặt để đảm bảo đăng ký công bằng cho mọi người.
  • Mỗi sản phẩm đều có giới hạn đăng ký để đảm bảo sự phát triển bền vững của HTX Earn.
  • HTX có thể thay đổi giới hạn đăng ký cho những sản phẩm NewList theo quyết định riêng.

 

 

 

 

 

Đây là cách bạn có thể đăng ký những sản phẩm NewList trên ứng dụng HTX: