Tập 2:Cách mở dịch vụ hợp đồng trên HTX Futures

Link HTX Futures mới nhất : https://www.huobi.com/vi-vi/futures/