Hướng dẫn Quy tắc mới về Lợi nhuận của Người giao dịch theo dõi trên HTX

1. Phương pháp Tính Tổng PnL% (Đã cập nhật)

 

Tổng PnL% = PnL% kết chuyển + PnL% trong kỳ tính toán hiện tại

PnL% trong kỳ tính toán hiện tại = PnL trong kỳ tính toán hiện tại / Tài sản ở đầu kỳ tính toán hiện tại * 100%

PnL trong kỳ tính toán hiện tại = Tài sản ở cuối kỳ tính toán hiện tại - Tài sản ở đầu kỳ tính toán hiện tại - Lợi nhuận chia sẻ trong kỳ tính toán hiện tại

Tài sản ở đầu kỳ tính toán hiện tại = Tài sản ở cuối kỳ tính toán gần nhất + Các khoản chuyển tiền đến trong kỳ tính toán hiện tại - Các khoản chuyển tiền đi trong kỳ tính toán hiện tại

Tài sản ở cuối kỳ tính toán hiện tại = Tổng tài sản trong tài khoản Copy Trading của nhà giao dịch trong kỳ tính toán hiện tại

Lợi nhuận chia sẻ trong kỳ tính toán hiện tại = Lợi nhuận tích lũy mà nhà giao dịch nhận được trong kỳ tính toán hiện tại

PnL% trong kỳ tính toán hiện tại: Số tiền lãi hoặc lỗ tính theo tỷ lệ phần trăm đã phát sinh từ lần chuyển tiền gần nhất đến thời điểm hiện tại.

PnL% kết chuyển: Sau khi xảy ra chuyển khoản, tổng PnL% từ kỳ tính toán trước đó được ghi nhận là PnL% kết chuyển.

Kỳ tính toán: Hệ thống tự động tính tổng PnL% cứ sau 15 phút dựa trên nhà giao dịch có thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào hay không.

 

Lưu ý: Bất kỳ tài sản nào dưới 50 USDT ở đầu kỳ tính toán sẽ coi là tương đương với 50 USDT với mục đích tính toán.

2. Ví dụ

Thời gian

Đã Chuyển Đến

Đã Chuyển Đi

Tài sản ở Đầu kỳ Tính toán

Tài sản ở Cuối kỳ Tính toán

Lợi nhuận Chia sẻ trong Kỳ Tính toán Hiện tại

PnL trong Kỳ Tính toán Hiện tại

PnL% trong Kỳ Tính toán Hiện tại

PnL% Kết chuyển

Tổng PnL%

T0

200

0

200

200

0

0

0%

0%

0%

T1

0

0

200

330

30

100

50%

0%

50%

T2

70

0

400

300

0

-100

-25%

50%

25%

T3

200

0

500

800

50

250

50%

25%

75%

T4

300

100

1000

1500

200

300

30%

75%

105%

T0:

Nếu tài khoản Copy Trading của một nhà giao dịch không có tài sản và họ thực hiện chuyển 200 USDT trong kỳ tính toán hiện tại (T0), thì nhà giao dịch sẽ có tài sản ban đầu là 200 USDT. Ngoài ra, nếu không có giao dịch hoặc lãi/lỗ xảy ra trong kỳ, thì tài sản ở cuối kỳ vẫn là 200 USDT. Kết quả là PnL hiện tại sẽ là 0, và tổng tỷ lệ phần trăm PnL cũng sẽ là 0%.

 

T1:

Nếu tài sản của nhà giao dịch đạt 330 USDT (từ 200 USDT ban đầu) vào ở cuối kỳ tính toán hiện tại (T1), với 30 USDT là lợi nhuận chia sẻ bởi những người theo dõi họ và lợi nhuận ròng của nhà giao dịch là 100 USDT, tỷ lệ phần trăm PnL hiện tại sẽ là 50%. Tuy nhiên, do tỷ lệ phần trăm PnL kết chuyển là 0% và không có giao dịch chuyển khoản trong kỳ hiện tại nên tổng tỷ lệ phần trăm PnL cũng sẽ là 50%.

 

 

T2:

Nếu nhà giao dịch chuyển 70 USDT vào tài khoản Copy Trading, thì tài sản tại ở đầu kỳ tính toán hiện tại (T2) sẽ là 400 USDT. Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch xảy ra lỗ trong kỳ, dẫn đến tài sản trị giá 300 USDT ở cuối kỳ và không có lợi nhuận chia sẻ từ những người theo dõi, PnL hiện tại và tỷ lệ phần trăm PnL trong kỳ sẽ lần lượt là -100 USDT và -25%. Do xảy ra chuyển khoản trong kỳ nên tổng tỷ lệ phần trăm PnL của kỳ trước đó được ghi nhận là tỷ lệ phần trăm PnL kết chuyển là 50%. Do đó, tổng tỷ lệ phần trăm PnL trong kỳ sẽ là 25%.

 

T3:

Nếu nhà giao dịch chuyển 200 USDT vào tài khoản Copy Trading, thì tài sản ở đầu kỳ tính toán hiện tại (T3) sẽ là 500 USDT. Giả sử nhà giao dịch thu lợi nhuận trong kỳ, dẫn đến tài sản là 800 USDT ở cuối kỳ và lợi nhuận chia sẻ từ những người theo dõi là 50 USDT, PnL hiện tại và tỷ lệ phần trăm PnL trong kỳ sẽ lần lượt là 250 USDT và 50%. Do xảy ra chuyển khoản trong kỳ nên tổng tỷ lệ phần trăm PnL của kỳ trước đó được ghi nhận là tỷ lệ phần trăm PnL kết chuyển là 25%. Do đó, tổng tỷ lệ phần trăm PnL trong kỳ sẽ là 75%.

 

T4:

Nếu nhà giao dịch chuyển đến 300 USDT và chuyển đi 100 USDT vào tài khoản Copy Trading, thì tài sản ở đầu kỳ tính toán hiện tại (T4) sẽ là 1.000 USDT. Giả sử nhà giao dịch thu lợi nhuận trong kỳ, dẫn đến tài sản là 1.500 USDT ở cuối kỳ và lợi nhuận chia sẻ từ những người theo dõi là 200 USDT, PnL hiện tại và tỷ lệ phần trăm PnL trong kỳ sẽ lần lượt là 300 USDT và 30%. Do xảy ra chuyển khoản trong kỳ nên tổng tỷ lệ phần trăm PnL của kỳ trước đó được ghi nhận là tỷ lệ phần trăm PnL kết chuyển là 75%. Do đó, tổng tỷ lệ phần trăm PnL trong kỳ sẽ là 105%.

 

3. Hiển thị Dữ liệu theo Phương pháp Tính PnL% Mới

Để giảm thiểu tác động của phương pháp tính PnL% mới đối với những nhà giao dịch chính hiện có với HTX Copy Trading, những điều chỉnh được thực hiện để hiển thị dữ liệu của họ.

Đối với những nhà giao dịch hiện tại đã phê duyệt trước ngày 7 tháng 12 năm 2023, tổng PnL% của họ lúc 00:00 (UTC+8) ngày 7 tháng 12 năm 2023 sẽ sử dụng làm PnL kết chuyển. Sau 00:00 (UTC+8) trong ngày, tổng PnL% mới sẽ tính dựa trên PnL% thời gian thực và PnL% kết chuyển trước đó.

Đối với những nhà giao dịch đã đăng ký và phê duyệt sau 00:00 (UTC+8) vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, tổng PnL% của họ sẽ tính bằng phương pháp tính mới.