HTX Cập nhật Cơ chế Đánh giá và Mức Phí cho Market Makers

Kính gửi Market Makers của HTX,

Để phục vụ người dùng tốt hơn và cải thiện thanh khoản thị trường, HTX đang kế hoạch cập nhật cơ chế đánh giá và mức phí cho những market maker lúc 13:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 2 năm 2023. Chúng tôi khuyên bạn chuẩn bị trước cho những thay đổi sau:

 

Market Maker Điều chỉnh Mức Phí (1 bps = 0,01%)

Cấp bậc

Mức Phí Giao ngay Maker/bps

Mức Phí USDT-M Maker/bps

Mức Phí Coin-M Maker/bps

Trước Cập nhật

Sau Cập nhật

Trước Cập nhật

Sau Cập nhật

Không thay đổi

Cấp S

-1,00

-1,00

-1,50

-1,50

-2,00

Cấp 1

-0,50

-0,80

-1,00

-1,25

-1,50

Cấp 2

-0,25

-0,50

-0,50

-1,00

-1,00

Đối với Giao ngay cho Makers:

Chỉ số nào tốt hơn trong số 2 chỉ số sau đây của market maker sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động và xác định duy trì, thăng hoặc hạ cấp bậc.

Cấp bậc

Xếp hạng trọng số khối lượng giao dịch maker hàng tháng

Hoặc

Tỷ lệ khối lượng của tháng hiện tại cho maker

Cấp S

[0, 30%]

/

≥1%

Cấp 1

(30%, 70%]

/

[0,5, 1%)

Cấp 2

(70%, 100%]

/

-

Đối với Ký quỹ USDT cho Makers:

Chỉ số tốt nhất trong số 3 chỉ số sau đây của market maker sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất và xác định duy trì, thăng hoặc hạ cấp độ.

Cấp bậc

Yêu cầu Xếp hạng

(Trọng số khối lượng giao dịch maker hàng tháng)

Hoặc

Yêu cầu Xếp hạng

(Trọng số depth hàng tháng)

Hoặc

Phần trăm Khối lượng Giao dịch Maker

Chia sẻ một chiều so với tổng nền tảng

Cấp S

[0, 20%]

/

Top 15%

/

≥1%

Cấp 1

(20%, 47%]

/

(15%, 35%]

/

[0.2%, 1%)

Cấp 2

(47%, 100%]

/

(35%, 100%]

/

[0,02%, 0,2%)

Đối với Ký quỹ Coin cho Makers:

Chỉ số tốt nhất trong số 3 chỉ số sau đây của market maker sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất và xác định duy trì, thăng hoặc hạ cấp độ.

Cấp bậc

Yêu cầu Xếp hạng

(Trọng số khối lượng giao dịch maker hàng tháng)

Hoặc

Yêu cầu Xếp hạng

(Trọng số depth hàng tháng)

Hoặc

Phần trăm Khối lượng Giao dịch Maker

Chia sẻ một chiều so với tổng nền tảng

Cấp S

[0, 30%]

/

Top 35%

/

≥1%

Cấp 1

(30%, 75%]

/

(35%, 80%]

/

[0,2%, 1%)

Cấp 2

(75%, 100%]

/

(80%, 100%]

/

[0,02%, 0,2%)

Loại trừ

Những maket maker sẽ bị loại nếu cả trọng số khối lượng giao dịch maker hàng tháng và trọng số dept hàng tháng đều nhỏ hơn 1.000.000 USDT / tháng Dương lịch trong thời gian đánh giá.

Giới hạn Tần suất Hợp đồng Tương lai API (Số lượt Truy cập cứ Mỗi 3 Giây

Cấp bậc

Trước Cập nhật

Sau Cập nhật

S

960

960

1

840

840

2

264

720

 

Làm thế nào để Trở thành Market Maker


Đăng ký để trở thành market maker bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc liên hệ với quản lý tài khoản của bạn.

- Tài khoản HTX nắm giữ ít nhất 200.000 HT hoặc tổng tài sản 2 triệu USDT có thể hưởng chính sách ưu đãi Cấp S với tư cách là market maker và hưởng phí ưu đãi Prime 11.

- Tài khoản HTX nắm giữ ít nhất 100.000 HT hoặc tổng tài sản 2 triệu USDT có thể hưởng chính sách ưu đãi Cấp 1 với tư cách là market maker và hưởng phí ưu đãi Prime 10.

- Một tài khoản HTX có thể hưởng chính sách ưu đãi Cấp 2 với tư cách là market maker nếu nắm giữ tài sản tương đương 5 BTC trong tài khoản giao ngay hoặc tương đương 3 BTC trong tài khoản Hợp đồng Tương lai.

 

Sự kiện Chào mừng dành cho Market Makers

Để kỷ niệm mối quan hệ hợp tác với Dominica, HTX đang ra mắt chính sách ưu đãi dành cho market makers.

HTX Ưu đãi Hoàn trả 1 bps USDD cho Những Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDT-M Vĩnh cửu Tăng của Market Makers

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

 

HTX
Ngày 20 tháng 1 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.