Các yếu tố của Sản phẩm Chứng quyền

Số lượng

Số lượng đại diện cho số lượng tài sản cơ bản tương ứng với chứng quyền mà người dùng đã mua (ví dụ: số lượng BTC, ETH, v.v.). Người sử dụng có thể hưởng thu nhập tương ứng với số lượng tài sản khi thực hiện.

Chứng quyền mua/chứng quyền bán

Các loại chứng quyền mà người dùng có thể mua: chứng quyền mua, chứng quyền bán. Thông tin chi tiết về chứng quyền mua/chứng quyền mua, vui lòng tham khảo tại >>>.

Tài sản cơ sở

Tài sản cơ sở của chứng quyền. Chứng quyền của HTX hiện hỗ trợ cặp BTC/USDT. 

Kỳ hạn Chứng quyền

Hiện tại, HTX đảm bảo hỗ trợ các kỳ hạn như 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ và các kỳ hạn dài hơn khác. Các kỳ hạn khác nhau thể hiện thời gian hết hạn tương ứng của chứng quyền có liên quan. Một Chứng quyền 30 phút có nghĩa là chứng quyền sẽ hết hạn và sẽ được thực hiện sau 30 phút kể từ khi mua.

Giá thực hiện

Chứng quyền của HTX là những chứng quyền quy ra tiền, tức là một hợp đồng chứng quyền được mua với giá thời gian thực. Do đó, giá thực hiện chứng quyền HTX là giá của tài sản cơ sở khi đặt lệnh. Do sự biến động về giá, giá thực hiện thực tế có thể khác với giá hiển thị.

Chi phí phải trả

Chi phí phải trả là chi phí mua chứng quyền. Sau khi người dùng thực hiện thanh toán, chi phí chứng quyền sẽ được khấu trừ vào tài khoản chứng quyền của người dùng. Biến động thị trường có thể gây ra thay đổi báo giá và chi phí phải trả tùy thuộc vào giao diện thanh toán chi phí. 

Giá hòa vốn

Theo chi phí phải trả, hệ thống sẽ tính giá hòa vốn, là giá mang lại lợi nhuận bằng không. Người dùng có thể thực hiện quyền trước để chốt lợi nhuận dựa trên giá hòa vốn.

Chứng quyền Mua

Giá hòa vốn = (giá thực hiện + chi phí phải trả/Số lượng) USDT

Đối với chứng quyền mua, lợi nhuận được tạo ra nếu giá của tài sản cơ bản tăng cao hơn giá hòa vốn. 

Chứng quyền Bán

Giá hòa vốn = (giá thực hiện - chi phí phải trả/Số lượng) USDT

Đối với chứng quyền bán, lợi nhuận được tạo ra nếu giá của tài sản cơ sở giảm xuống dưới giá hòa vốn.

 Lợi nhuận mong đợi

Trong trường hợp thực hiện sớm, hệ thống sẽ tính toán lợi nhuận kỳ vọng cho người dùng sau khi chứng quyền được thực hiện dựa trên giá thời gian thực của tài sản cơ sở. Biến động thị trường có thể gây ra thay đổi báo giá và lợi nhuận thực tế sẽ chiếm ưu thế.

Giá thanh toán

Giá của tài sản cơ bản được hệ thống sử dụng khi thực hiện. 

Thời gian còn lại

Thời gian còn lại thể hiện thời gian mà chứng quyền liên quan hết hạn. PNL (lợi nhuận và thua lỗ) chưa thực hiện bằng chênh lệch giá trừ đi chi phí phải trả (được tính dựa trên giá hiện tại của tài sản cơ sở). Chứng quyền của HTX là chứng quyền của Mỹ và bạn có thể thực hiện các chứng quyền trước khi chúng hết hạn.

Chi phí đã trả

Khoản chi phí mà người dùng đã trả để mua chứng quyền.

PNL (lợi nhuận và thua lỗ) chưa thực hiện

PNL chưa thực hiện bằng chênh lệch giá trừ đi chi phí đã trả (được tính dựa trên giá hiện tại của tài sản cơ sở).

Lợi nhuận chưa thực hiện

Lợi nhuận chưa thực hiện bằng chênh lệch giá trừ đi chi phí đã trả (được tính dựa trên giá hiện tại của tài sản cơ sở).

Thực hiện quyền

Trên trang chứng quyền không bị cưỡng chế, bạn có thể thực hiện trước các chứng quyền.

PNL tích lũy

PNL tích lũy được tính theo chứng quyền đã thực hiện của người dùng (bao gồm cả chi phí đã thanh toán).

Lợi nhuận tích lũy

Lợi nhuận tích lũy được tính theo chứng quyền đã thực hiện của người dùng (bao gồm cả chi phí đã thanh toán).

PNL (lợi nhuận và thua lỗ) 

PNL bằng chênh lệch giá có liên quan trừ đi các chi phí đã trả.

Lợi nhuận

Lợi nhuận bằng chênh lệch giá có liên quan trừ đi các chi phí đã trả.

 

E-Mall: [email protected]

Twitter:https://twitter.com/HTX_Options

Telegram:https://t.me/HTXOptions

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.