Các quy tắc vận hành Chứng quyền

1.  Chứng quyền Mua

Khi thực hiện (trước hoặc khi hết hạn), nếu giá thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá thực hiện thì người dùng sẽ không thanh toán.

Khi thực hiện (trước hoặc khi hết hạn), nếu giá thanh toán lớn hơn giá thực hiện, khoản thanh toán = số tiền đặt lệnh của bạn * (giá thanh toán-giá thực hiện).

 

Trường hợp cụ thể:

Một người dùng đã mua chứng quyền mua của Mỹ (kỳ hạn 5 phút) với giá thực tế là 56.000 và lượng lệnh đặt là 0,1 BTC.

 

a. Nếu người dùng chọn thực hiện quyền trước, khoản thanh toán cho người dùng như sau:

Giá thanh toán là 55.000, nhỏ hơn giá thực hiện nên không thanh toán.

Giá thanh toán là 57.000, lớn hơn giá thực hiện, vì vậy khoản thanh toán = 0,1 * (57.000-56.000) = 100USDT

 b. Nếu người dùng chọn thực hiện quyền khi hết hạn, khoản thanh toán cho người dùng như sau:

Giá thanh toán là 55.000, nhỏ hơn giá thực hiện nên không thanh toán.

Giá thanh toán là 57.000, lớn hơn giá thực hiện, do đó, khoản thanh toán = 0,1 * (57.000-56.000) = 100 USDT.

 

2.   Chứng quyền Bán

Khi thực hiện (trước hoặc khi hết hạn), nếu giá thanh toán lớn hơn hoặc bằng giá thực hiện thì người dùng sẽ không thanh toán.

Khi thực hiện (trước hoặc khi hết hạn), nếu giá thanh toán nhỏ hơn giá thực hiện, khoản thanh toán = số tiền đặt lệnh của bạn * (giá thực hiện - giá thanh toán).

 

Trường hợp cụ thể:

Một người dùng đã mua một chứng quyền bán của Mỹ (kỳ hạn 10 phút) với giá thực hiện là 56.000 và lượng lệnh đặt là 0,1 BTC.

 

a. Nếu người dùng chọn thực hiện quyền trước, khoản thanh toán cho người dùng như sau:

Giá thanh toán là 57.000, lớn hơn giá thực hiện nên không thanh toán.

Giá thanh toán là 55.000, nhỏ hơn giá thực hiện, vì vậy khoản thanh toán = 0,1 * (56.000-55.000) = 100 USDT

 

 b. Nếu người dùng chọn thực hiện quyền khi hết hạn, khoản thanh toán cho người dùng như sau:

Giá thanh toán là 57.000, lớn hơn giá thực hiện nên không thanh toán.

Giá thanh toán là 55.000, nhỏ hơn giá thực hiện, vì vậy khoản thanh toán = 0,1 * (56.000-55.000) = 100 USDT.

 

E-Mall: [email protected]

Twitter:https://twitter.com/HTX_Options

Telegram:https://t.me/HTXOptions

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.