Điều khoản và Điều kiện cho Nhà quảng cáo Tin cậy

Lưu ý quan trọng:

1. Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố và sẽ sửa đổi, thay thế hoặc bổ sung theo thời gian. Những Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố;

2. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện, vui lòng không nhận định mình là Nhà quảng cáo tin cậy (như được định nghĩa bên dưới);

3. Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ cho thấy bạn hiểu hoàn toàn và chấp nhận những Điều khoản và Điều kiện.

I. Định nghĩa về Nhà quảng cáo Tin cậy

"Nhà quảng cáo Tin cậy" đề cập đến người có lịch sử giao dịch tiền kỹ thuật số sang tiền pháp định hoạt động mạnh mẽ (và ngược lại) trên nền tảng HTX P2P (“Nền tảng”). Nhà quảng cáo Tin cậy phải bồi thường cho người dùng giao dịch (người bán) có tài khoản nhận bị đóng băng do giao dịch hoàn thành giữa hai bên (“Dịch vụ”).

Đối với những Nhà quảng cáo tin cậy, Nền tảng sẽ thêm biểu tượng khiên xanh bên cạnh hồ sơ của họ (“Huy hiệu Khiên Xanh”) để biểu hiện rằng họ đủ điều kiện để cung cấp Dịch vụ trên.

II. Yêu cầu Đăng ký cho Nhà quảng cáo Tin cậy

Nhà quảng cáo đáp ứng tất cả điều kiện sau sẽ đủ điều kiện đăng ký Nhà quảng cáo Tin cậy và Huy hiệu Khiên Xanh:

1. Đối với nhà quảng cáo cũng phân loại là nhà quảng cáo HTX P2P Siêu-V, vui lòng tham khảo thông báo về những yêu cầu ký quỹ bảo đảm;

2. Trong vòng ba tháng trước ngày gửi đơn đăng ký Nhà quảng cáo Tin cậy, cần không có phản hồi người dùng rằng tài khoản nhận của họ đã rơi vào trạng thái bất thường do giao dịch thực hiện với nhà quảng cáo liên quan;

3. Nhà quảng cáo sẽ hoàn thành những đánh giá KYC và AML theo quy định Nền tảng và sẽ chịu hậu quả đóng băng tài khoản thanh toán người dùng giao dịch (người bán) phát sinh do không tuân thủ những quy trình trên;

4. Tài khoản nhà quảng cáo và nhân viên quản lý không có lịch sử về việc bị điều tra hoặc áp dụng những biện pháp hạn chế bởi bất kỳ cơ quan chính quyền liên quan, chẳng hạn như bị cảnh sát tạm giữ, điều tra và thu thập bằng chứng, bị cảnh sát đóng băng tài khoản,...;

5. Không có vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần đối với bất kỳ điều khoản liên quan nào với tài khoản của họ Thỏa thuận Dịch vụ cho Nhà quảng cáo điều này có thể dẫn đến việc khấu trừ ký quỹ bảo đảm của nhà quảng cáo hoặc chấm dứt những quyền và lợi ích của họ trên Nền tảng;

6. Nhà quảng cáo đã đạt đánh giá của Bộ phận Kiểm soát Rủi ro và những bộ phận dịch vụ khác về cấ độ dịch vụ toàn diện và cấp độ kiểm soát rủi ro tài khoản của họ;

7. Nhà quảng cáo đã không tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái, bao gồm nhưng không giới hạn để hướng người dùng giao dịch đến giao dịch ngoại tuyến hoặc tham gia vào hoạt động tài chính hoặc gian lận bất hợp pháp có thể gây tổn hại đến danh tiếng thương hiệu Nền tảng. Nền tảng có quyền theo đuổi hành động pháp lý chống lại nhà quảng cáo.

8. Đáp ứng bất kỳ điều kiện khác theo quy định Nền tảng;

9. Đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi những quy định những Điều khoản và Điều kiện này.

III. Làm thế nào Đăng ký để trở thành Nhà quảng cáo Tin cậy

Nhà quảng cáo đáp ứng những điều kiện quy định tại Điều 2 của Điều khoản và Điều kiện có thể đăng ký Huy hiệu Khiên Xanh được nắm giữ bởi Nhà quảng cáo Tin cậy qua kênh do Nền tảng chỉ định và đặt khoản ký quỹ bảo đảm trên Nền tảng theo những quy tắc quy định bởi Nền tảng.

Phương thức đăng ký: Liên hệ với Dịch vụ khách hàng hoặc Người quản lý nhà quảng cáo của Nền tảng và điền vào Đơn Đăng ký Nhà quảng cáo Tin cậy của HTX để đăng ký.

Đội ngũ chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá đơn đăng ký của bạn trong thời gian sớm nhất và thêm theo đợt tùy theo thời gian nộp đơn. Nền tảng sẽ thêm Huy hiệu Khiên Xanh vào hồ sơ của nhà quảng cáo trong ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhà quảng cáo đạt quá trình đánh giá đơn đăng ký và đặt đủ ký quỹ bảo đảm.

IV. Quy tắc Bồi thường cho Dịch vụ Tin cậy

1. Số lượng Bồi thường:

Đối với những người dùng giao dịch (người bán) có tài khoản thanh toán bị đóng băng trong quá trình giao dịch bình thường do lỗi của Nhà quảng cáo Tin cậy, một số lượng bồi thường nhất định sẽ cung cấp nếu đơn đăng ký của họ được Nền tảng phê duyệt sau khi đánh giá nghiêm ngặt.

Đối với những ứng dụng được phê duyệt như vậy, Nhà quảng cáo Tin cậy sẽ bồi thường cho người dùng giao dịch (người bán) 10% số tiền của đơn lệnh, giá trị bồi thường tối đa tới 1.000 USDT cho mỗi đơn lệnh. Tiền bồi thường sẽ trả bằng USDT.

2. Phạm vi Bồi thường:

Trong trường hợp người dùng giao dịch (người bán) phát hiện ra tài khoản thanh toán sử dụng để giao dịch với Nhà quảng cáo Tin cậy đã bị đóng băng trong bảy mươi hai (72) giờ trở lên, họ có thể thông báo cho Nền tảng về tình huống như vậy kèm bằng chứng liên quan.

Đây là những trường hợp có thể phát sinh đăng ký yêu cầu bồi thường:

(1) Cơ quan liên quan đã cung cấp xác nhận rằng tài khoản thanh toán người dùng giao dịch (người bán) đã bị đóng băng do giao dịch đã hoàn thành với Nhà quảng cáo Tin cậy;

(2) Lệnh từ cơ quan quốc gia liên quan yêu cầu Nền tảng cung cấp lịch sử giao dịch người dùng giao dịch (người bán) đối với một giao dịch cụ thể, hoàn thành với Nhà quảng cáo Tin cậy;

(3) Tài khoản thanh toán bị đóng băng của người dùng giao dịch (người bán) chỉ giao dịch trên Nền tảng và chỉ cùng một Nhà quảng cáo Tin cậy trong chín mươi (90) ngày qua trước khi đăng ký yêu cầu bồi thường được tạo;

(4) Nền tảng đã xác minh tài khoản thanh toán của Nhà quảng cáo Tin cậy phải tuân theo lệnh đóng băng bởi những cơ quan liên quan (tức là tòa án hoặc những cơ quan tư pháp khác);

(5) Nền tảng phát hiện ra những người dùng giao dịch (người bán) khác giao dịch với Nhà quảng cáo Tin cậy trong cùng khoảng thời gian đã bị đóng băng tài khoản thanh toán của họ bởi chính những cơ quan có liên quan;

(6) Những trường hợp khác có thể chứng minh rằng tài khoản thanh toán người dùng giao dịch (người bán) đã bị đóng băng do hành vi giao dịch của Nhà quảng cáo Tin cậy.

Nếu người dùng giao dịch có thể chứng minh rằng họ đáp ứng ít nhất hai trong những trường hợp trên, Nền tảng sẽ đánh giá và đưa ra phán quyết dựa trên bằng chứng do người dùng giao dịch (người bán) cung cấp. Phán quyết Nền tảng đưa ra dựa trên phản hồi do người dùng giao dịch (người bán) cung cấp cho Nền tảng và bằng chứng do Nhà quảng cáo Tin cậy cung cấp cho Nền tảng. Nền tảng không chịu trách nhiệm thu thập và cung cấp bằng chứng, cũng như không bắt buộc phải bắt đầu quy trình bồi thường.

Nền tảng có quyền thực hiện biện pháp bất kỳ mà cho là vì quyền lợi của Nền tảng và/hoặc người dùng giao dịch chống lại Nhà quảng cáo Tin cậy theo quyết định riêng nhằm mục đích mở tài khoản thanh toán của người dùng giao dịch (người bán) hoặc thực hiện thanh toán bồi thường.

Trong trường hợp Nhà quảng cáo Tin cậy bị mất Huy hiệu Khiên Xanh, họ sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người dùng giao dịch (người bán) nếu đã xác định rằng nghĩa vụ bồi thường đã phát sinh trước khi chấm dứt Huy hiệu Khiên Xanh.

3. Những trường hợp sau sẽ không xử lý trong chương trình bồi thường của Nhà quảng cáo Tin cậy:

(1) Tài khoản thanh toán đã bị đóng băng trước khi nhà quảng cáo trở thành Nhà quảng cáo Tin cậy;

(2) Người dùng giao dịch (người bán) không gửi đăng ký tới Nền tảng trong ba mươi (30) ngày kể từ ngày tài khoản của họ bị đóng băng;

(3) Những khoản tiền khác, nếu có đã chuyển vào tài khoản thanh toán phong tỏa sẽ không tính vào phạm vi bồi thường.

(4) Khoản bồi thường chỉ giới hạn ở tài khoản thanh toán bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh giao dịch được nhập với Nhà quảng cáo Tin cậy.

V. Quy trình Bồi thường

Bước 1: Người dùng giao dịch phát hiện ra tài khoản thanh toán của mình sử dụng để hoàn thành giao dịch với Nhà quảng cáo Tin cậy đã bị đóng băng;

Bước 2: Người dùng giao dịch (người bán) sẽ xác minh thời gian đóng băng với tổ chức cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán đó. Nếu tổ chức liên quan không thể cung cấp thời gian đóng băng cụ thể, người dùng giao dịch (người bán) sẽ xác minh lại trạng thái tài khoản của họ sau bảy mươi hai (72) giờ.

Bước 3: Nếu tài khoản thanh toán vẫn bị đóng băng sau lần xác minh thứ hai, người dùng giao dịch có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của Nền tảng hoặc liên hệ với [email protected] qua email để gửi phản hồi.

Bước 4: Nền tảng sẽ xác minh theo những Điều khoản xem việc đóng băng tài khoản thanh toán của người dùng giao dịch (người bán) có phải do lỗi của Nhà quảng cáo Tin cậy hay không.

Bước 5: Nếu kết quả xác minh là “Có”, Nhà quảng cáo Tin cậy sẽ hỗ trợ người dùng giao dịch (người bán) loại bỏ trạng thái bị đóng băng trên tài khoản thanh toán trong ba mươi (30) ngày kể từ ngày xác minh bởi Nền tảng theo bước 4 . Người dùng giao dịch (người bán) cũng có thể đăng ký nhận bồi thường từ Nhà quảng cáo Tin cậy trong cùng thời gian. Trong trường hợp Nhà quảng cáo Tin cậy không hỗ trợ người dùng giao dịch (người bán) mở tài khoản thanh toán, Nền tảng sẽ thông báo cho Nhà quảng cáo Tin cậy để thực hiện khoản bồi thường cần thiết cho người dùng giao dịch trong ba (3) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nói trên ba mươi (30) ngày.

Bước 6: Nhà quảng cáo Tin cậy bồi thường cho người dùng giao dịch (người bán). Nếu Nhà quảng cáo Tin cậy từ chối bồi thường cho người dùng giao dịch (người bán), Nền tảng sẽ có quyền đơn phương khấu trừ một phần hoặc toàn bộ ký quỹ bảo đảm của Nhà quảng cáo Tin cậy để bồi thường cho người dùng giao dịch (người bán). Đồng thời, những đặc quyền quảng cáo của Nhà quảng cáo Tin cậy sẽ bị tạm ngưng cho đến khi Nhà quảng cáo Tin cậy hoàn trả đầy đủ ký quỹ bảo đảm.

Những trường hợp khác:

1. Trong Nền tảng đã xác minh việc đóng băng tài khoản thanh toán không phải là lỗi của Nhà quảng cáo Tin cậy, người dùng giao dịch (người bán) sẽ được thông báo họ không thể nhận khoản bồi thường (“Thông báo Không Bồi thường”). Nếu người dùng giao dịch (người bán) không đồng ý với phán quyết của Nền tảng, họ phải cung cấp bằng chứng mới trong bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận Thông báo Không Bồi thường.

2. Trong trường hợp ký quỹ bảo đảm của Nhà quảng cáo Tin cậy không đủ để khấu trừ, mục 6 đoạn 2 sẽ áp dụng.

Ⅵ. Chấm dứt Dịch vụ Nhà quảng cáo Tin cậy

Nền tảng bảo lưu quyền chấm dứt Huy hiệu Khiên Xanh của Nhà quảng cáo Tin cậy trong những trường hợp sau:

  • Nhà quảng cáo Tin cậy từ chối thực hiện nghĩa vụ, tức là bồi thường cho người dùng giao dịch. Nền tảng sẽ khấu trừ bồi thường từ ký quỹ bảo đảm của Nhà quảng cáo Tin cậy trong trường hợp đó và chấm dứt tư cách của họ;
  • Ký quỹ bảo đảm không đủ: (1) Trong trường hợp ký quỹ bảo đảm của Nhà quảng cáo Tin cậy không đủ để thanh toán những khoản bồi thường chưa thanh toán và Nhà quảng cáo Tin cậy không hoàn trả ký quỹ bảo đảm sau khi khoản tiền đã khấu trừ hoặc (2) Trong trường hợp Nhà quảng cáo Tin cậy được yêu cầu thực hiện nhiều khoản thanh toán tiền bồi thường và ký quỹ bảo đảm không đủ cho mục đích đó, thì ký quỹ bảo đảm sẽ cân đối theo số lượng của những yêu cầu, Nền tảng bảo lưu quyền sau đó yêu cầu Nhà quảng cáo Tin cậy nạp ký quỹ bảo đảm cần thiết cho nhà quảng cáo Siêu-V trong ba (3) ngày làm việc, nếu không, Nền tảng sẽ chấm dứt Huy hiệu Khiên Xanh của Nhà quảng cáo Tin cậy và hạn chế quyền quảng cáo.
  • Nếu Nhà quảng cáo Tin cậy tự nguyện đăng ký chấm dứt Huy hiệu Khiên Xanh, họ sẽ liên hệ trước với dịch vụ khách hàng hoặc người quản lý nhà quảng cáo của Nền tảng và làm đơn đăng ký Sau khi Nền tảng phê duyệt, Nhà quảng cáo Tin cậy sẽ mất Huy hiệu Khiên Xanh. Bất kỳ phần nào còn lại của ký quỹ bảo đảm sẽ hoàn trả trong ba mươi (30) ngày với điều kiện người dùng giao dịch không có khiếu nại chưa thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Đối với (1) đơn lệnh đã bắt đầu và/hoặc (2) hoàn thành ngay trước ngày chấm dứt Huy hiệu Khiên Xanh của Nhà quảng cáo Tin cậy, (3) những dịch vụ đã bắt đầu trong khoảng thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày Huy hiệu Khiên Xanh bị chấm dứt sẽ tiếp tục thực hiện theo những Điều khoản và Điều kiện này nếu chúng xác định là có thể thanh toán nhưng chưa được thanh toán.
  • Nhà quảng cáo Tin cậy đã bị chấm dứt Huy hiệu Khiên Xanh không được đăng ký Huy hiệu Khiên Xanh cho tới sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày chấm dứt.

VII. Thông báo Đặc biệt

  • Việc đánh giá đơn đăng ký đủ điều kiện của Nhà quảng cáo Tin cậy và yêu cầu ký quỹ bảo đảm do Nền tảng áp đặt đối với nhà quảng cáo không cấu thành xếp hạng tín dụng của Nền tảng đối với nhà quảng cáo, cũng như không đảm bảo bất kỳ mối quan hệ nào giữa Nền tảng và nhà quảng cáo. Nền tảng đưa ra phán quyết độc lập theo những Điều khoản và Điều kiện và sẽ không tham gia vào tranh chấp giữa nhà quảng cáo và người dùng giao dịch.
  • Mọi tranh chấp giữa Nhà quảng cáo Tin cậy và người dùng giao dịch sẽ giải quyết và xử lý duy nhất bởi hai bên đề cập ở trên. Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quá trình giải quyết tranh chấp hoặc kết quả dưới hình thức hoặc cách thức nào.
  • Nền tảng cam kết đưa ra phán quyết trung lập, tự chủ và độc lập theo những Điều khoản và Điều kiện, nhưng Nền tảng không tự coi mình là tổ chức có bất kỳ quyền lực tư pháp ràng buộc nào. Nền tảng không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với kết quả của những phán quyết đưa ra theo những Điều khoản và Điều kiện.

VIII. Mẹo cho Người dùng Giao dịch

Người dùng giao dịch có thể sử dụng một tài khoản nhận đặc biệt để thực hiện những giao dịch trên Nền tảng. Điều này giúp Nền tảng đưa ra phán quyết khách quan và chính xác về tài khoản nhận của người dùng giao dịch bị đóng băng có phải do lỗi của Nhà quảng cáo Tin cậy hay không.

Những mẹo trên không cấu thành tư vấn tài chính hoặc pháp lý và người dùng giao dịch có thể tự do đưa ra quyết định theo ý mình.

IX. Những điều khoản khác

Nền tảng bảo lưu quyền đưa ra giải thích cuối cùng những Điều khoản và Điều kiện này.