Phân phối thưởng của Sự kiện “Giao dịch FLOW/USDT Swap để chia sẻ 20.000 USDT”

Người dùng thân mến,

Phần thưởng bạn nhận được thông qua sự kiện "Giao dịch FLOW/USDT swap để chia sẻ 20.000 USDT" đã được chuyển đến tài khoản Cross margin của HTX USDT-margined swap của bạn, vui lòng kiểm tra!

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

 

HTX

Ngày 27 tháng 8 năm 2021