Giới thiệu về Quy tắc sắp xếp quảng cáo P2P của HTX

  • [Online]: Khi qung cáo online (hình đi din ca bn s hin chm xanh), các qung cáo được sp xếp theo tng loi token.

    1. Giá Ca Qung Cáo (AD): Giá ca qung cáo luôn được chúng tôi ưu tiên. Khi bn đăng qung cáo bán tokens, mc giá thp nht s luôn được ưu tiên trong danh sách qung cáo. Còn khi bn mua tokens thì mc giá cao nht s luôn được ưu tiên xut hin đu tiên trong danh sách qung cáo.

    2. Thi Gian Đăng Qung Cáo: Khi các qung cáo có cùng mc giá và cùng loi tokens, thì thi gian đăng qung cáo càng dài, th hng s càng cao.

    3. Xếp Hng Ca Qung Cáo: Khi giá ca qung cáo và thi gian đăng ca qung cáo là như nhau, thì qung cáo ca các VIP thương gia (V-advertiser) s luôn được ưu tiên (*Các V-advertisers đang trong   quá trình phê duyt thì không phi là VIP thương gia chính thc).

    4. Sa Đi Qung Cáo: Vic sa đi qung cáo s khiến xếp hng ca qung cáo thay đi. Tuy nhiên nếu bn ch sa đi ghi chú và phương thc thanh toán thì xếp hng qung cáo s không thay đi

 

  • [Offline]Khi qung cáo offline (hình đi din ca bn s hin chm xám), qung cáo vn s được chúng tôi sp xếp theo tng loi tokens:

    1. Qung cáo offline s t đng xếp sau các qung cáo online, và các qung cáo offline cũng được sp xếp ging như quy tc sp xếp qung cáo online.

-----------------------------------

Mua Cryptos với 0% Phí hoa hồng trên HTX P2P

 

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]