Phí và Hạn mức rút tiền là gì?

Bạn có thể xem hạn mức rút tiền, giới hạn rút tiền thấp nhất và phí rút tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản thông qua liên kết https://www.huobi.com/en-us/login/?backUrl=/en-us/.

Bước 1) Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn

Bước 2) Di chuyển chuột vào “Tài sản” để hiện menu sổ xuống, chọn “Nạp tiền & Đưa tiền vào ví”  

Bước 3) Chọn đồng coin và nhấp vào “Rút tiền” để mở rộng thông tin. Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập vào mã đồng coin trong thanh tìm kiếm.

Hạn mức rút tiền

Đây là hạn mức hàng ngày. Bạn không dược phép rút nhiều hơn hạn mức này, nếu như bạn đã chạm hạn mức, xin vui lòng rút phần còn lại trong ngày tiếp theo.

Phí rút tiền:

Phí rút tiền này sẽ khấu trừ trực tiếp vào tổng số lượng tiền bạn rút.

Phí rút tiền của chúng tôi sẽ được cập nhật theo định kỳ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Giới hạn rút tiền thấp nhất

Người dùng cần phải chú ý đến giới hạn rút tiền thấp nhất có thể thấy được ở đây.

Giới hạn rút tiền thấp nhất của chúng tôi sẽ được cập nhật theo định kỳ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.