Thanh lý tài khoản

  1. Thông báo ri ro thanh lý

HTX giám sát tất cả các thay đổi trong tài sản tài khoản ký quỹ, tính toán xếp hạng rủi ro và thanh lý đơn hàng. Khi xếp hạng rủi ro của người dùng lên tới 120%, tài khoản của người dùng sẽ kích hoạt cảnh báo và HTX sẽ gửi cảnh báo SMS và email cho người dùng.

 

  1. Thanh lý tài khon

Khi một người dùng tài khoản ký quỹ lề của người dùng Xếp hạng rủi ro của bạn đạt 110%, HTX sẽ kích hoạt quy trình thanh lý tài khoản và gửi thông báo đến địa chỉ liên hệ của người dùng.

 

  1. Thanh lý đơn đặt hàng đang ch x

Khi trạng thái thanh lý rủi ro và xếp hạng rủi ro của người dùng giảm xuống dưới 110%, HTX sẽ hạn chế hoạt động giao dịch của người dùng và hủy tất cả các đơn đặt hàng đang chờ xử lý theo quy trình thanh lý, cho đến khi tất cả các tài sản và lãi vay đã được thanh toán sẽ chấm dứt quá trình thanh lý. Người dùng có thể chuyển các tài sản còn lại ra sau khi rủi ro thanh lý của người dùng đã bị vô hiệu hóa.

 

Nhn xét

(1) Giá thanh toán ký quỹ chờ xử lý bị cô lập là gì?

Về nguyên tắc, đơn hàng sẽ được điều chỉnh dựa trên các điều kiện thị trường khi xếp hạng rủi ro của người dùng rơi xuống 100%.

(2) Số tiền trả nợ được tính như thế nào khi tài khoản rơi vào số dư tài khoản âm?

Khi một tài khoản rơi vào số dư tài khoản âm, Tài khoản ký quỹ <Số tiền đã vay + Tiền lãi. Trong tình huống này, các khoản phí chưa thanh toán sau sẽ phát sinh: S tin phí s hu = Tin gc đã vay + Tin lãi - S dư tài khon ký qu

 

Một phần tài sản sẽ được tự động trả lại khi một tài khoản bị buộc phải thanh lý và các tài khoản con có số dư âm sẽ tiếp tục đóng góp vào tổng vốn chủ sở hữu của tài khoản âm. Trong giai đoạn này, cả Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt sẽ dẫn đến khả năng rút tiền bị hạn chế cho đến khi số dư và phí chưa thanh toán được hoàn trả.