Tham gia Kế hoạch Tuyển dụng Market Maker HTX để Giành Gấp ba Phần thưởng. Người mời có thể Nhận tới 2.000 USDT!

Kính gửi người dùng HTX,

HTX đang ra mắt Kế hoạch Tuyển dụng Market Maker.

Chúng tôi mời những market maker từ sàn giao dịch khác trở thành market maker của HTX!

Phần thưởng tiền mặt, giảm phí giao dịch (để tăng khối lượng giao dịch taker), quyền lợi thanh khoản đặc biệt và nhiều phần thưởng khác đang chờ bạn.

 

Phần thưởng cho người mời của market maker mới và người được mời (market maker mới) đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch của taker:

● Những người mời có thể nhận tới 2.000 USDT.

●Những người được mời (market maker mới) có thể nhận chiết khấu phí giao dịch tới 8.000 USDT.

 

1. Điều kiện:

● Người mời: người dùng nhỏ lẻ, KOL, người dùng tổ chức và những market maker hiện tại của HTX (không bao gồm nhân viên HTX).

● Người được mời: market maker từ sàn giao dịch khác

2. Thời gian đăng ký: 15:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 1 năm 2023 - 15:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 3 năm 2023

3. Quy tắc

Phần thưởng 1: Nhận 200 USDT bằng cách mời 1 market maker tham gia HTX

Yêu cầu điều kiện hồng bao:

Yêu cầu cho người được mời

Yêu cầu cho người mời

Phần thưởng cho người mời

1. Tổng tài sản trên HTX ≥ 100.000 USDT

(Xấp xỉ ngưỡng thấp nhất cho market maker HTX)

Đáp ứng yêu cầu sự kiện

200 USDT

2. Hoàn thành đánh giá trình độ để trở thành market maker HTX

 

Cách nhận phần thưởng 1:

Điền vào mẫu đơn đăng ký → Đánh giá đơn đăng ký → Người được mời trở thành market maker HTX → Đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện hồng bao → Phần thưởng hồng bao được chuyển vào tài khoản của người mời đủ điều kiện.

 

Phần thưởng 2: Nhận chiết khấu bằng cách đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch

 • Dựa trên mức tăng khối lượng giao dịch của taker, người được mời trở thành market maker HTX sẽ tự động đăng ký vào Kế hoạch Khuyến khích Market maker Mới để nhận giảm phí giao dịch trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • Sau khi đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch giao ngay/hợp đồng tương lai tích lũy của taker trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký, người được mời có thể nhận 80% chiết khấu dựa trên mức tăng khối lượng của taker trong khi người mời của họ sẽ nhận chiết khấu 20% còn lại.

Yêu cầu khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy trong T+30 ngày

Cấp

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Taker (VolR)

Mức tăng Khối lượng Taker Tối đa cho Chiết khấu (ZMax)

Cấp S

15.000.000 USDT

40.000.000 USDT

Cấp 1

8.000.000 USDT

20.000.000 USDT

Cấp 2

3.000.000 USDT

10.000.000 USDT

Yêu cầu khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy trong T+30 ngày

Cấp

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Taker (VolR)

Mức tăng Khối lượng Taker Tối đa cho Chiết khấu (ZMax)

Cấp S

45.000.000 USDT

60.000.000 USDT

Cấp 1

18.000.000 USDT

40.000.000 USDT

Cấp 2

7.500.000 USDT

10.000.000 USDT

Định nghĩa:

Trong khoảng thời gian nhất định, Mức tăng Khối lượng Giao dịch (Z)=khối lượng giao dịch thực tế (Vol)- Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Taker (VolR). ZMax cho biết mức tăng khối lượng tối đa để nhận chiết khấu và Z < ZMax. Tỷ lệ phí taker cố định đối với chiết khấu phí giao dịch = 0,01635% (*Đây là giá trị cố định và cả chiết khấu phí giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai đều tính với giá trị này.)

 

Công thức tính chiết khấu phí giao dịch:

Chiết khấu phí giao dịch cho người được mời market maker mới):

Chiết khấu phí giao dịch taker = mức tăng khối lượng giao dịch * tỷ lệ phí taker cố định * tỷ lệ chiết khấu (Z * 0,01635% * 0,8)

Chiết khấu phí giao dịch cho người mời:

Chiết khấu phí giao dịch taker = Mức tăng Khối lượng Giao dịch Taker * tỷ lệ phí taker cố định * tỷ lệ chiết khấu (Z * 0,01635% * 0,2)

 

Ví dụ:

Trường hợp 1

Giả sử A là người mời và B là người được mời. B tham gia HTX với vai trò là market maker giao ngay Cấp S. Khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy taker (Vol) của B trong tháng đầu tiên là 27.000.000 USDT và yêu cầu khối lượng giao dịch (VolR) là 15.000.000 USDT. Với mức tăng khối lượng (Z) là 12.000.000, chiết khấu được phân bổ như sau:

Chiết khấu của B = 12.000.000 * 0,01635% * 0,8 = 1.569,6 USDT

Chiết khấu của A = 12.000.000 * 0,01635% * 0,2 = 392,4 USDT

Trường hợp 2:

Giả sử A là người mời và B là người được mời. B tham gia HTX với vai trò là market maker giao ngay Cấp S. Khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy taker (Vol) của B trong tháng đầu tiên là 60.000.000 USDT. Yêu cầu khối lượng giao dịch (VolR) là 15.000.000 USDT và mức tăng khối lượng (Z) là 45.000.000 USDT. Tuy nhiên, vì 45.000.000 > ZMax, mức tăng khối lượng thực tế để chiết khấu là 40.000.000 (ZMax), nên:

Chiết khấu của B = 40.000.000 * 0,01635% * 0,8 = 5.232 USDT

Chiết khấu của A = 40.000.000 * 0,01635% * 0,2 = 1.308 USDT

 

Phần thưởng 3:

● Người được mời (hoặc những market maker mới của HTX) có thể đăng ký [Chính sách ưu đãi dành cho market maker HTX>>>>>]

1. Miễn đánh giá + duy trì cấp độ

2. Giới hạn độc quyền mức API

3. Dịch vụ địa phương độc quyền

*Những quyền lợi này chỉ có thể áp dụng trong thời gian sự kiện

 

4. Lưu ý:

 • Tổng tài sản hoặc tiền nạp của người được mời trong thời gian sự kiện phải là số tiền được chuyển ra bên ngoài HTX. Nếu nguồn tiền được coi là chuyển khoản nội bộ hoặc chuyển nhanh, người được mời sẽ bị cho là gian lận và người mời sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng hồng bao.
 • Ngày T đề cập đến ngày mà người được mời tham gia thành công HTX với vai trò là market maker. Trong 7 ngày tiếp theo, nền tảng sẽ chụp nhanh ngẫu nhiên tổng tài sản của người được mời bất kỳ lúc nào. Tổng tài sản của người được mời không được ít hơn 100.000 USDT. Nếu không, người mời của họ sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng hồng bao.
 • Sau khi đáp ứng tiêu chí hồng bao Phần thưởng 1, người mời sẽ nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 200 USDT, phần thưởng này sẽ chuyển vào tài khoản của họ trong 3 ngày làm việc.
 • Nếu người được mời không thực hiện giao dịch nào trong T+14 ngày sau khi họ tham gia HTX, người được mời và người mời của họ sẽ bị loại khỏi sự kiện, cũng như mức phí đặc biệt và quyền lợi sự kiện.
 • HTX sẽ xem xét nghiêm ngặt và loại trừ bất kỳ người tham gia có dấu hiệu gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch có hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả mạo, giao dịch rửa và khớp lệnh.
 • Khối lượng giao dịch của người được mời bao gồm khối lượng lệnh của maker và lệnh của taker đối với những cặp giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai (không bao gồm cặp giao dịch không tính phí giao dịch).
 • Phần thưởng chiết khấu cho người được mời và người mời sẽ chuyển vào tài khoản của họ trong T+7 ngày sau khi kết thúc thời gian tính Phần thưởng 2 (30 ngày). Nếu phần thưởng không phát hành trong T+7 ngày, người được mời có thể liên hệ với người quản lý tài khoản của họ và người mời có thể gửi email đến [email protected] để liên hệ với người tạo sự kiện để nhận hỗ trợ.
 • Sự kiện không liên quan đến quan hệ đối tác giới thiệu.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.
 • HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện này vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo.

 

Chính sách Ưu đãi cho Market Maker và Những Thông báo Khác:

HTX Ra mắt Chính sách Ưu đãi cho Market Maker>>>>>>

HTX Ưu đãi Hoàn trả 1 bps USDD cho Những Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDT-M Vĩnh cửu Tăng của Market Makers>>>>>

HTX Cập nhật Cơ chế Đánh giá và Mức Phí cho Market Makers>>>>>

HTX Điều chỉnh Trọng số Những Cặp Giao dịch cho Market Makers>>>>>

 

HTX

Ngày 29 tháng 1 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.