HTX Điều chỉnh Trọng số Những Cặp Giao dịch cho Market Makers

BTC/USDT
--
--
BTC Hoán đổi/USDT
--
--

Kính gửi Market Makers của HTX,

HTX sẽ điều chỉnh những yếu tố đánh giá hiệu suất cho market makers bắt đầu từ 23:00:00 ngày 31 tháng 12 năm 2022 (UTC+7).

 

Những trọng số cho những cặp giao dịch giao ngay niêm yết dưới đây. Những cặp không niêm yết ở đây sẽ có trọng số là 1.

Cặp

Trọng số

BTC/USDT

1,0

ETH/USDT

1,0

TRX/USDT

6,6

HT/USDT

6,6

BTT/USDT

6,6

XRP/USDT

4,5

BCH/USDT

4,5

LTC/USDT

4,5

MATIC/USDT

4,5

ADA/USDT

4,5

AVAX/USDT

4,5

SOL/USDT

4,5

ATOM/USDT

4,5

DOT/USDT

4,5

LINK/USDT

4,5

ETC/USDT

4,5

Những cặp USDT Khác

2,0

Cặp Stablecoin

1.0

Cặp USDD, cặp HT, cặp USDC

1,5

Những cặp BTC và ETH khác, những biểu tượng khác

1,2

 

Những yếu tố điều chỉnh áp dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu, USDT-M kỳ hạn, Coin-M vĩnh cửu và Coin-M kỳ hạn.

Ký hiệu

Trọng số

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,1%)

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0,3%)

Hệ số (Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = 0.5%)

TRX

8,0

3,98

1,72

2,20

HT

8,0

3,98

1,72

2,20

BTC

1,00

3,06

3,12

3,44

ETH

1,00

3,41

2,43

2,91

XRP

1,00

3,62

2,53

2,09

SOL

3,20

8,28

4,95

4,27

MATIC

3,20

5,50

3,84

2,70

LTC

3,20

2,98

2,16

1,92

LINK

3,20

4,86

3,01

2,57

ETC

3,20

4,59

3,65

1,96

DOT

3,20

10,95

4,75

2,29

DOGE

3,20

2,53

1,61

0,95

BCH

3,20

5,02

2,44

1,99

AVAX

3,20

4,89

6,07

5,31

ATOM

3,20

3,24

3,99

2,28

ADA

3,20

6,42

3,63

2,30

Khác

1,40

3,20

2,76

5,94

Lưu ý: Chênh lệch Đặt mua-Chào bán = (bán 1- mua 1) / [(bán 1 + mua 1) / 2]

*Những trọng số mới (xem bảng sau) để đánh giá sẽ có hiệu lực từ 23:00:00 UTC+7 ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 

Mức Phí Market Maker Theo Cấp:

Cấp

Mức Phí Giao ngay cho Maker

Mức Phí USDT-M cho Maker

Mức Phí Coin-M cho Maker

Mức phí cho Taker

Cấp S

-0,010%

-0,015%

-0,020%

Mức phí cho taker dựa trên cấp độ Prime

Cấp 1

-0,005%

-0,010%

-0,015%

Cấp 2

-0,0025%

-0,005%

-0,010%

 

Quy tắc Đánh giá Market Maker:

Đối với Giao ngay cho Makers:

Chỉ số nào tốt hơn trong số 2 chỉ số sau đây của market maker sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động và xác định duy trì, thăng hoặc hạ cấp bậc.

Cấp

Trọng số Khối lượng Giao dịch cho Maker

(Xếp hạng phần trăm)

Hoặc

Khối lượng Giao dịch cho Maker

Chia sẻ một chiều so với tổng nền tảng

Cấp S

[0,85%] Không đổi

[85%, 100%) Hạ cấp

/

≥ 1,5%

Cấp 1

[90, 100%] Thăng cấp

[10%, 80%) Duy trì

[80%, 100%) Hạ cấp

/

[1%,1,5%)

Cấp 2

[0, 10%] Thăng cấp

[10%, 80%) Duy trì

[80%, 100%) và khối lượng giao dịch có trọng số hàng tháng dưới 5 triệu USDT: Hạ cấp

/

-

 

Đối với Hợp đồng Tương lai USDT-M hoặc Coin-M cho Makers:

  • Chỉ số tốt nhất trong số 3 chỉ số sau đây của market maker sẽ sử dụng để đánh giá hiệu suất và xác định duy trì, thăng hoặc hạ cấp độ.
  • Những đánh giá riêng biệt sẽ thực hiện đối với hợp đồng tương lai USDT-M và hợp đồng tương lai Coin-M. Hợp đồng tương lai USDT-M gồm USDT-M vĩnh cửu và USDT-M kỳ hạn; Hợp đồng tương lai Coin-M gồm Coin-M vĩnh cửu và Coin-M kỳ hạn.

Cấp

Trọng số Khối lượng Giao dịch cho Maker

(Xếp hạng phần trăm)

Hoặc

Khối lượng Giao dịch cho Maker

Chia sẻ một chiều so với tổng nền tảng

Hoặc

Depth Trọng số

(Xếp hạng phần trăm)

Cấp S

[0%, 85%] Duy trì

[85%, 100%) Hạ cấp

/

≥1%

/

Top 5%

Cấp 1

[0, 10%] Thăng cấp

[10%, 80%) Duy trì

[80%, 100%) Hạ cấp

/

[0,5%, 1%)

/

(5%-15%]

Cấp 2

[0, 10%] Thăng cấp

[10%, 80%) Duy trì

[80%, 100%) và khối lượng giao dịch có trọng số hàng tháng dưới 5 triệu USDT: Hạ cấp

/

-

/

(15%-30%]

 

Công thức Tính toán: (lấy một ký hiệu làm ví dụ)

Trọng số Khối lượng giao dịch cho maker = Khối lượng giao dịch của biểu tượng cho maker * trọng số biểu tượng

Khối lượng mỗi lệnh chuyển đổi sang USDT theo tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm giao dịch để tính trọng số khối lượng giao dịch cho mục đích đánh giá.

Chia sẻ một chiều so với tổng nền tảng = Khối lượng giao dịch của market maker / khối lượng giao dịch maker của nền tảng * 100%

Depth Trọng số

*Dept trọng số trung bình trong ngày = Tổng kích thước lệnh trong ngày * trọng số biểu tượng * hệ số chênh lệch bid-ask / số ảnh chụp nhanh trong ngày

*Dept trọng số trung bình hàng tháng = (∑ dept trọng số trung bình trong ngày) / số ngày hàng tháng

 

Lưu ý quan trọng:

  • Chu kỳ đánh giá là một tháng dương lịch từ 00:00:00 (UTC+8) vào ngày đầu tiên của tháng đến 23:59:59 (UTC+8) vào ngày cuối cùng của tháng.
  • Mức phí maker điều chỉnh vào ngày 16 của mỗi tháng dương lịch hoặc ngày làm việc đầu tiên sau ngày 16 nếu rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
  • HTX cung cấp cho mỗi market maker một báo cáo hàng ngày về hiệu suất tạo lập thị trường, báo cáo có thể xem trên Nền tảng Mở HTX - Workplace
  • Phí giao dịch âm với maker có hiệu lực ngay sau khi hoàn thành mỗi giao dịch.

Chú ý:

  • Những quy tắc liên quan đến tạo lập thị trường có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo thời gian khi đội ngũ market maker của HTX thấy phù hợp dựa trên thanh khoản hiện tại và hiệu quả dept.
    Sự thay đổi hoặc điều chỉnh đó gồm thêm hoặc xóa những ký hiệu có thể áp dụng, điều chỉnh những trọng số ký hiệu và những hệ số trọng số chênh lệch bid-ask,...
  • Không tính bất kỳ khối lượng giao dịch maker tạo ra từ hoạt động tự giao dịch.

 

Làm thế nào để tham gia?


Đăng ký để trở thành market maker bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc liên hệ với quản lý tài khoản của bạn.

- Tài khoản HTX nắm giữ ít nhất 200.000 HT hoặc tổng tài sản 2 triệu USDT có thể hưởng chính sách ưu đãi Cấp S với tư cách là market maker và hưởng phí ưu đãi Prime 11.

- Tài khoản HTX nắm giữ ít nhất 100.000 HT hoặc tổng tài sản 1 triệu USDT có thể hưởng chính sách ưu đãi Cấp 1 với tư cách là market maker và hưởng phí ưu đãi Prime 10.

- Một tài khoản HTX có thể hưởng chính sách ưu đãi Cấp 2 với tư cách là market maker nếu nắm giữ tài sản tương đương 5 BTC trong tài khoản giao ngay hoặc tương đương 3 BTC trong tài khoản Hợp đồng Tương lai.

 

Sự kiện Chào mừng dành cho Market Makers

Để kỷ niệm mối quan hệ hợp tác với Dominica, HTX đang ra mắt chính sách ưu đãi dành cho market makers.

HTX Ưu đãi Hoàn trả 1 bps USDD cho Những Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDT-M Vĩnh cửu Tăng của Market Makers

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

 

HTX


Ngày 30 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.