HTX Ra mắt Hợp đồng Tương lai TON/USDT Vĩnh cửu

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ ra mắt hợp đồng tương lai TON/USDT vĩnh cửu lúc 17:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 1 năm 2023. Những điều kiện đối với hợp đồng tương lai ký quỹ USDT như sau:

[Những Yếu tố Điều chỉnh Theo bậc của Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Ký quỹ USDT>>>]

[Tham chiếu Chỉ số của Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Ký quỹ USDT>>>]

[Phí giao dịch Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Ký quỹ USDT>>>]

Vui lòng theo dõi ra mắt thêm nhiều sản phẩm hợp đồng tương lai trên HTX.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

HTX

Ngày 5 tháng 1 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.