HTX Hoàn thành Nâng cấp Hệ thống Thị trường Giao ngay vào ngày 29 tháng 10

Kính gi ngưi dùng HTX,

HTX đã hoàn thành nâng cp hthng thtrưng giao ngay vào ngày 29 tháng 10 năm 2023, lúc 24:00 (UTC+7). Chúng tôi xin li vì bt ksbt tin nào gây ra trong thi gian bo trì và cm ơn bn đã thu hiu.

Sau ln nâng cp này, thi gian bt đu tính tt cdliu biu đnến hàng tun cho thtrưng giao ngay HTX sthay đi thành 23:00 Chnht hàng tun (UTC+7).

Cm ơn bn đã ng hvà thu hiu.

 

Đội ngũ HTX

Ngày 30 tháng 10 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.