Tại sao số lượng vị thế mà tôi có thể mở thay đổi theo giá thị trường?

Gửi người dùng,

Số dư khả dụng thay đổi theo mức giá mới

 nhất của thị trường. Công thức được tính như sau:

Vị thế ký quỹ = (Giá trị của hợp đồng * Số vị thế của hợp đồng) / Giá giao dịch mới nhất / Đòn bẩy

Số vị thế của hợp đồng = Vị thế ký quỹ * Giá giao dịch mới nhất * Đòn bẩy / Giá trị của hợp đồng