Quy tắc rút thăm may mắn dựa trên giá trị băm khối HECO

1. Nền tảng sẽ lấy giá trị băm của khối HECO cuối cùng trước khi kết thúc mỗi kỳ hạn làm chuỗi chiến thắng;

2. UID của người dùng chứa tối đa 10 chữ số. Nếu UID của người dùng chứa ít hơn 10 chữ số, thì “0” sẽ được thêm vào trước chữ số đầu tiên cho đến 10 chữ số (ví dụ: giả sử rằng UID của người dùng là 12345, UID được điều chỉnh sẽ là 0000012345);

3. 10 chữ số cuối cùng của dãy số trúng thưởng sẽ được đối sánh với UID của người dùng từ chữ số đầu tiên trở về trước và người dùng may mắn có các chữ số giống nhau liên tiếp nhất sẽ nhận được phần thưởng;

4. Nếu số lượng người dùng đủ điều kiện phù hợp với các chữ số bằng nhau vượt quá số lượng người chiến thắng, những người dùng này sẽ được xếp hạng theo UID từ nhỏ đến lớn. (giá trị UID càng nhỏ thì thời gian đăng ký càng sớm);

Ví dụ:

1. Giả sử rằng giá trị băm của khối HECO được chỉ định cuối cùng vào lúc 15:00 sáng ngày 16 tháng 5 năm 2021 (UTC+7) là 0x95519f40a75c3f46d0426d5db908458b3d056b929d02b536c1c6d431ec94f093;

2. Dãy số trúng thưởng như bên dưới xóa các chữ cái: 0955194075346042659084583056929025361643194093;

a. Nếu UID của người dùng khớp chính xác với 10 chữ số cuối “1643194093”, thì người dùng đó sẽ là người chiến thắng may mắn và được trao giải thưởng;

b. Nếu chữ số đầu tiên trong UID của người dùng không khớp, 9 chữ số cuối cùng sẽ được so sánh và những người dùng có UID khớp chính xác với 9 chữ số cuối “643194093” sẽ là người may mắn chiến thắng và nhận giải thưởng;

c. Nếu hai chữ số đầu tiên trong UID của người dùng không khớp, 8 chữ số cuối cùng sẽ được so sánh và những người dùng có UID khớp chính xác với 8 chữ số cuối “43194093” sẽ là người may mắn chiến thắng và nhận giải thưởng;

d. Tương tự, khi truy xuất 3 chữ số cuối của UID và chỉ có 5 người may mắn trúng thưởng sẽ được trao giải, trong khi có 8 người dùng có UID khớp với 3 chữ số cuối của dãy số trúng thưởng, chẳng hạn như 31093, 452093, 1233093, 98125093, 174896093, 294547093, 5678093 và 39093. 8 người dùng này sẽ được xếp hạng theo giá trị UID từ nhỏ đến lớn và những người dùng có UID là 31093, 39093, 452093, 1233093 và 5678093 sẽ lần lượt được thưởng.