HTX Thông báo Giới hạn Cho vay Ký quỹ theo Cấp bậc Dựa trên Cấp độ Cơ bản

Kính gửi người dùng HTX,

Để giúp người dùng hiểu hơn về giới hạn cho vay ký quỹ theo cấp bậc, HTX sẽ thông báo giới hạn cho vay ký quỹ tương ứng với từng cấp Prime vào ngày 28 tháng 2 năm 2023.

 

Giới hạn cho vay ký quỹ theo bậc niêm yết bên dưới

Cấp độ Prime

Hạn mức Cho vay Ký quỹ Tối đa (%)

Prime 0

100%

Prime 1

200%

Prime 2

300%

Prime 3

400%

Prime 4

500%

Prime 5

600%

Prime 6

700%

Prime 7

800%

Prime 8

900%

Prime 9

900%

Prime 10

1000%

Prime 11

1000%

 

Nền tảng sẽ liên tục theo dõi điều kiện thị trường và sự cố rủi ro liên quan, đồng thời thực hiện điều chỉnh cần thiết đối với những thông số liên quan. Thông báo tiếp theo sẽ thực hiện để thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào. Vui lòng theo dõi.

 

HTX

Ngày 24 tháng 2 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.