HTX Copy Trading: Giải thích về Thanh toán Chia sẻ Lợi nhuận Mới

I. Quy tắc Thanh toán

1. Điều kiện

Thanh toán chỉ diễn ra khi tất cả lệnh copy trading đặt bởi người theo dõi đã đóng, cho biết rằng người theo dõi không có vị thế mở nào liên quan đến nhà giao dịch chính của họ. Nếu vẫn còn lệnh copy trading mở kết nối người theo dõi và nhà giao dịch chính của họ thì sẽ không có thanh toán nào xảy ra khi đến ngày thanh toán. Thay vào đó, thanh toán sẽ hoãn lại cho đến khi tất cả đơn lệnh đã đóng và thanh toán sẽ tiến hành vào ngày thanh toán tiếp theo.

2. Chu kỳ Thanh toán

Thời gian Thanh toán: Thứ Hai Hàng tuần lúc 00:00:00 (UTC+8).

Kỳ Thanh toán Chia sẻ Lợi nhuận: Kỳ thanh toán kéo dài một tuần thông thường, từ 00:00:00 (UTC+8) Thứ Hai hàng tuần đến 23:59:59 (UTC+8) Chủ Nhật hàng tuần.

3. Hệ thống sắp xếp PnL của mỗi lệnh copy trading đặt bởi người theo dõi trong thời gian thanh toán và tính toán tổng PnL ròng. Đối với mỗi lệnh copy trading có lợi nhuận, hệ thống sẽ khấu trừ trước một số tiền tương ứng và phân bổ để chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, sẽ không có khoản khấu trừ nào được thực hiện đối với những đơn lệnh thua lỗ. Tại thời gian thanh toán, nếu số tiền khấu trừ trước vượt quá phần thực tế của nhà giao dịch chính, số tiền vượt quá sẽ hoàn lại vào tài khoản của người theo dõi, trong khi phần lợi nhuận thực tế sẽ chuyển vào tài khoản của nhà giao dịch.

4. Ngày Hiệu lực của Quy tắc Mới: HTX dự kiến cập nhật phương thức thanh toán chia sẻ lợi nhuận mới vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 (UTC+8).

II. Ví dụ

Tình huống 1: Trước thời gian thanh toán, tất cả lệnh copy trading đặt bởi người theo dõi đã đóng trong kỳ thanh toán.

Giả sử Nhà giao dịch A bắt đầu nhiều giao dịch, với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận đặt ở mức 10%. Bảng sau đây tóm tắt trạng thái của Người theo dõi B, thực hiện theo những giao dịch của Nhà giao dịch A.

Thời gian

Lịch sử Copy Trading của Người theo dõi B

PnL Hàng ngày của Người theo dõi B (Không bao gồm Phí Giao dịch)

Số tiền Khấu trừ trước Hàng ngày để Chia sẻ Lợi nhuận
(10%)

Ngày 1 tháng 1 (Thứ Hai)

Đặt 6 lệnh copy trading, không có lệnh nào đã đóng.

0 USDT

0 USDT

Ngày 2 tháng 1 (Thứ Ba)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+100 USDT

10 USDT

Ngày 3 tháng 1 (Thứ Tư)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+200 USDT

20 USDT

Ngày 4 tháng 1 (Thứ Năm)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

-100 USDT

0 USDT

Ngày 5 tháng 1 (Thứ Sáu)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

-100 USDT

0 USDT

Ngày 6 tháng 1 (Thứ Bảy)

Hai lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+100 USDT

10 USDT

Ngày 7 tháng 1 (Chủ nhật)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Thanh toán

 

Thanh toán hiện có thể tiến hành vì tất cả lệnh copy trading đặt bởi Người theo dõi B đã đóng trong kỳ thanh toán:

Ngày 1-7 tháng 1 (Thứ Hai đến Chủ Nhật)

PnL Ròng của Người theo dõi B (Ngày 1-7 tháng 1): 100+200-100-100+100=200 USDT

Số tiền Khấu trừ trước để Chia sẻ Lợi nhuận (Ngày 1-7 tháng 1): 10+20+10=40 USDT

Lợi nhuận Chia sẻ Thực tế theo Nhà giao dịch A: 200 × 10%=20 USDT

Số tiền Hoàn lại vào Tài khoản của Người theo dõi B: 40-20=20 USDT

Tình huống 2: Trước thời gian thanh toán, không phải tất cả lệnh copy trading đặt bởi người theo dõi đều đã đóng trong kỳ thanh toán.

Giả sử Nhà giao dịch C bắt đầu nhiều giao dịch với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận đặt ở mức 10%. Bảng sau đây tóm tắt trạng thái của Người theo dõi D, người thực hiện theo những giao dịch của Nhà giao dịch C.

Thời gian

Lịch sử Copy Trading của Người theo dõi D

PnL Hàng ngày của Người theo dõi D (Không bao gồm Phí Giao dịch)

Số tiền Khấu trừ trước Hàng ngày để Chia sẻ Lợi nhuận
(10%)

Ngày 1 tháng 1 (Thứ Hai)

Đặt 6 lệnh copy trading, không có lệnh nào đã đóng.

0 USDT

0 USDT

Ngày 2 tháng 1 (Thứ Ba)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+100 USDT

10 USDT

Ngày 3 tháng 1 (Thứ Tư)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+100 USDT

10 USDT

Ngày 4 tháng 1 (Thứ Năm)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Ngày 5 tháng 1 (Thứ Sáu)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Ngày 6 tháng 1 (Thứ Bảy)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Ngày 7 tháng 1 (Chủ nhật)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Thanh toán

Đến thời gian thanh toán, 4 trong số 6 lệnh copy trading đặt bởi Người theo dõi D vẫn chưa đóng. Do đó, sẽ không có thanh toán nào xảy ra trong kỳ thanh toán:

Ngày 1-7 tháng 1 (Thứ Hai đến Chủ Nhật)

PnL Ròng của Người theo dõi D (Ngày 1-7 tháng 1): 100+100=200 USDT

Số tiền Khấu trừ trước để Chia sẻ Lợi nhuận (Ngày 1-7 tháng 1): 10+10=20 USDT

Ngày 8 tháng 1 (Thứ Hai)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

-50 USDT

0 USDT

Ngày 9 tháng 1 (Thứ Ba)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Ngày 10 tháng 1 (Thứ Tư)

Hai lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+100 USDT

10 USDT

Ngày 11 tháng 1 (Thứ Năm)

Một lệnh đã đóng, không có lệnh mới nào đặt vào ngày đó.

+100 USDT

10 USDT

Ngày 12 tháng 1 (Thứ Sáu)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Ngày 13 tháng 1 (Thứ Bảy)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Ngày 14 tháng 1 (Chủ Nhật)

Không có hoạt động giao dịch

0 USDT

0 USDT

Thanh toán

PnL Ròng của Người theo dõi D (Ngày 1-7 tháng 1): 200 USDT

Số tiền Khấu trừ trước để Chia sẻ Lợi nhuận (Ngày 1-7 tháng 1): 20 USDT

 

Thanh toán hiện có thể tiến hành vì tất cả lệnh copy trading đặt bởi Người theo dõi D đã đóng trong kỳ thanh toán: Ngày 8-14 tháng 1 (Thứ Hai đến Chủ Nhật).

PnL Ròng của Người theo dõi D (Ngày 8-14 tháng 1): -50+100+100=150 USDT

Số tiền Khấu trừ trước để Chia sẻ Lợi nhuận (Ngày 8-14 tháng 1): 10+10=20 USDT

 

Tổng PnL Ròng của Người theo dõi D = PnL Ròng của Người theo dõi D (Ngày 1-7 tháng 1) + PnL Ròng của Người theo dõi D (Ngày 8-14 tháng 1) = 200+150=350 USDT

Tổng Số tiền Khấu trừ trước = Số tiền Khấu trừ trước (Ngày 1-7 tháng 1) + Số tiền Khấu trừ trước (Ngày 8-14 tháng 1) = 20+20 = 40 USDT

 

Lợi nhuận Chia sẻ Thực tế theo Nhà giao dịch C: 350 × 10%=35 USDT

Số tiền Hoàn lại vào Tài khoản của Người theo dõi D: 40-35=5 USDT

III. Làm thế nào để Kiểm tra Lịch sử Lợi nhuận Chia sẻ

Khi nhà giao dịch chính kích hoạt Chế độ Nhà giao dịch, họ có thể kiểm tra lợi nhuận kiếm từ những giao dịch được sao chép bằng cách điều hướng đến Copy Trading > Tôi > Lợi nhuận Chia sẻ trên Ứng dụng HTX.

Lợi nhuận Chia sẻ Tích lũy: Số tiền lợi nhuận chia sẻ đã thanh toán và phân phối vào tài khoản của nhà giao dịch.

Lợi nhuận Chia sẻ Cuối cùng: Số tiền lợi nhuận chia sẻ từ kỳ thanh toán gần đây nhất.

Lợi nhuận Chia sẻ Hiện tại Ước tính: Số tiền lợi nhuận chia sẻ mà nhà giao dịch dự kiến ​​nhận trong kỳ thanh toán sắp tới.