Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ

Deposit & Earning

Tiết kiệm đơn giản và an toàn.

Tiết kiệm trực tuyến mới trên HTX ngay bây giờ

Sản phẩm hiện hànhCó thể rút bất cứ lúc nào

Tiền lãi được tính và phân phối hàng ngày dựa trên số lượng sản phẩm hiện có. Khi phát hành, làm tròn xuống, giữ 8 chữ số thập phân.
Quy tắc tính lãi
Chức năng đăng ký mua cho các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt sẽ được đóng vào lúc 10: 50-11: 10 giờ Hồng Kông hàng ngày. Vào ngày mua, các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt mà bạn chuyển vào và nhận được không tính lãi. Việc tính toán lãi suất bắt đầu vào ngày hôm sau
Kế hoạch tiết kiệm linh hoạt
Coin
Apr tham khảo
Apr hôm qua
Lợi nhuận ngày/1000 phần
Biểu đồ 7 ngày

Sản phẩm khuyến mạiNguồn cung hạn chế, yêu cầu cao hơn