Cặp

Lượng giao dịch trong 30 ngày --% (-- / -- USDT)

Chụp nhanhHợp đồng mở --% (0.00 / -- USDT)

Loan Limit Instruction

1. Giới hạn cho vay ký quỹ, hạn mức ký quỹ hoặc hạn mức vị thế của tài khoản phụ bằng một phần mười hạn mức của tài khoản chính.

2.Trang đang nâng cấp. Nếu bạn có câu hỏi bất kỳ về hạn mức cho vay, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc nhà quản lý tài khoản của bạn.