Coin

Lượng giao dịch trong 30 ngày --% (-- / -- USDT)

Chụp nhanhHợp đồng mở --% (0.00 / -- USDT)

Loan Limit Instruction

1. Giới hạn cho vay ký quỹ, hạn mức ký quỹ hoặc hạn mức vị thế của tài khoản phụ bằng một phần mười hạn mức của tài khoản chính.

2. Trong Giao dịch Ký quỹ Chéo, các nhà đầu tư có thể sử dụng tất cả số dư có thể giao dịch của các loại tiền điện tử chính thống làm ký quỹ, trong khi trần ký quỹ được áp dụng cho các loại tiền điện tử không chính thống. Số tiền vượt quá mức trần sẽ không được tính là tiền ký quỹ. Các khoản cho vay tối đa có sẵn = Ký quỹ Hiệu quả* (Đòn bẩy - 1) - Số tiền đã cho vay.

3.Trang đang nâng cấp. Nếu bạn có câu hỏi bất kỳ về hạn mức cho vay, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc nhà quản lý tài khoản của bạn.