--

-- Tổng đã đầu tư(USDT)

--
PnL/ROI

-- Bắt đầu lúc

-- Chu kỳ tiếp theo bắt đầu lúc

Phân bổ Tài sản