1/5
Điều nào sau đây là mô tả đúng về lợi nhuận giao dịch lưới: