Đăng ký niêm yết HTX

Niêm yết ban đầu

Các dự án không được niêm yết trên bất kỳ DEX hoặc CEX nào

Niêm yết trực tiếp

Các dự án đã được niêm yết trên DEX hoặc CEX khác

Bạn có liên hệ với người quản lý BD nào của chúng tôi không?
Không
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email đến [email protected].